• Faglig nyhed
 • 06. juli 2017

Højesteret: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede

Højesteret har netop fastslået, at udgifter i form af løn til medarbejdere, der arbejder med virksomhedsopkøb, ikke er fradragsberettigede. 

Der er nu faldet afgørelse i en sag vedrørende to bankers mulighed for at fradrage lønomkostninger, der relaterede sig til arbejde med virksomhedsopkøb eller forgæves forsøg herpå. Afgørelsen medfører en øget administrativ byrde for den enkelte virksomhed.

Fradrag for driftsomkostninger
Efter dansk ret gives en virksomhed fradragsret for driftsomkostninger. Driftsomkostninger er omkostninger, der er  benyttet til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. En virksomhed kan derfor  fx ikke fradrage anlægsudgifter, der er karakteriseret ved, at de er medgået til at tilvejebringe et nyt indkomstgrundlag i form af udvidelse af den eksisterende virksomhed.

Sagens faktum
Sagen for Højesteret angik, hvorvidt to banker kunne fradrage udgifter til løn til egne medarbejdere, der havde beskæftiget sig med virksomhedsopkøb.

Østre Landsret havde fundet, at der som udgangspunkt ikke var fradragsret for den pågældende type af udgifter, der udgjorde anlægsudgifter. Østre Landsret gav dog bankerne fradragsret for udgifterne, idet Østre Landsret fandt, at SKATs praksis på tidspunktet for afholdelsen af de pågældende udgifter (2009 og 2010) var således, at der blev givet fradrag for sådanne udgifter, og at SKAT  ikke kunne ændre sin praksis uden forudgående offentlig klar tilkendegivelse herom.   

Højesterets afgørelse
Højesteret var enig med Østre Landsret i, at omkostningerne til medarbejderne, der havde beskæftiget sig med virksomhedsopkøbet, skulle anses for ikke-fradragsberettigede anlægsudgifter. Højesteret fandt dog ikke, at der var ført det fornødne bevis for, at SKAT havde anvendt en praksis, hvorefter SKAT gav fradrag for lønudgifter til en virksomheds egne medarbejdere, der beskæftigede sig med virksomhedsopkøb. Højesteret udtalte, at det faktum, at SKAT ikke i praksis havde slået ned på, at sådanne omkostninger blev fratrukket, ikke gjorde, at SKAT havde en positiv praksis om, at sådanne omkostninger var fradragsberettigede. 

Regeringen ønsker at sikre fradragsretten

Regeringen har forud for Højesterets afgørelse af sagerne udtalt, at de vil sikre virksomheders fradrag for alle typer af lønudgifter til egne medarbejdere. Der er fra regeringens side en generel holdning om, at der skal gøres op med den store administrative byrde, som det medfører, at virksomhederne ikke kan fratrække alle lønudgifter, men derimod minutiøst skal opgøre, hvor meget tid den enkelte medarbejder har brugt på ikke fradragsberettigede aktiviteter.

Bech-Bruuns kommentarer

Med Højesterets afgørelser er det fastslået, at en virksomhed ikke kan – eller har kunnet - fradrage lønomkostninger, der ikke relaterer sig til arbejdet med den ordinære drift af den eksisterende virksomhed.

På baggrund af Regeringens udtalelser af den 11. april 2017 må det forventes, at regeringen vil fremsætte et lovforslag, der (gen)etablerer, at løn til medarbejderne er fradragsberettiget som en almindelig driftsudgift, uanset om det drejer sig om etablering og udvidelse af en virksomhed. Lovforslaget forventes tidligst at blive fremsat, når det nye folketingsår begynder i oktober. Af særlig interesse bliver, om lovforslaget alene får virkning for fremtiden, eller om man også vil forholde sig til fortiden.

Højesterets afgørelse indebærer betydelige administrative udfordringer for virksomhederne, der indtil videre vil skulle foretage en opdeling af fradragsberettigede lønomkostninger (driftsomkostninger) og ikke-fradragsberettigede lønomkostninger. Virksomhederne skal også forholde sig til, hvordan de vil håndtere denne type omkostninger i selvangivelserne for i alt fald de seneste tre indkomstår. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik