• Faglig nyhed
 • 15. maj 2017

Gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation

I forbindelse med to konkrete kabelprojekter har begge statslige ekspropriationskommissioner netop fastslået, at det var nødvendigt at fravige gæsteprincippet. Erstatningen blev fastsat med udgangspunkt i landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.

Der er flere aktuelle kabelprojekter i Danmark, og Energinet er blandt andet i gang med at sikre, at havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen kan forbindes med det danske elnet.

I langt de fleste tilfælde er det muligt at indgå aftaler med grundejerne om placeringen af jordkablerne. I det omfang det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan Sikkerhedsstyrelsen give tilladelse til at ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder, og de statslige ekspropriationskommissioner kommer på banen for at træffe de nødvendige ekspropriationsbeslutninger.

I to konkrete kabelprojekter har Energinet for nyligt fået Sikkerhedsstyrelsens tilladelse til ekspro-priation, og Energinet har anmodet ekspropriationskommissionerne om at ekspropriere ret til at placere jordkabler og sikre dem ved tinglysning af en deklaration. Deklarationen indeholder en udtrykkelig fravigelse af gæsteprincippet. Energinet tilbød at betale erstatning i overensstemmelse med landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.

Sagernes mest centrale spørgsmål var, om gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation. Der-udover skulle ekspropriationskommissionerne fastsætte erstatningen for de ulemper og den rå-dighedsindskrænkning, som var en følge af jordkablernes placering.

Ekspropriation til fravigelse af gæsteprincippet
Begge ekspropriationskommissioner fandt, at det var nødvendigt at sikre jordkablerne ved en deklaration, der udtrykkeligt indeholdt en fravigelse af gæsteprincippet og en bestemmelse om, at jordkablerne skal have fuld tilstedeværelsesret. Den ene kommission henviste til, at det er hoved-reglen, at forsyningsledninger er anbragt på privat ejendom mod betaling af erstatning, hvorved gæsteprincippet er fraveget. Den anden kommission udtalte følgende: ”Henset til omfanget og mængden af ledninger, tilhørende forsyningsselskaber omfattet af statsekspropriationsloven, placeret i private arealer, findes det at være et sagligt hensyn, at en forsyningssikkerheds- og samfundsøkonomisk betragtning medfører, at ledningerne skal placeres som ikke-gæst.”

Den ene ekspropriationskommission sammenlignede den aktuelle deklaration med de tidligere anvendte deklarationer og udtalte, at "Kommissionen anser deklarationsteksten for at være en præci-sering af hidtil anvendte deklarationstekster, som ikke går videre end påkrævet efter formålet. Det forhold, at det i deklarationsteksten udtrykkeligt nævnes, at gæsteprincippet er fraveget, og at ledningsanlægget ligger med ubetinget tilværelsesret, er således ikke udtryk for nogen realitetsændring i forhold til de el-ledningsanlæg, som tidligere er anbragt og sikret af Energinet.dk ved deklarationer på privat ejendom."

I overensstemmelse med Energinets oplysninger fandt ekspropriationskommissionen altså, at fremgangsmåden var en videreførelse af Energinets tidligere praksis.

Erstatning for deklarationen
Under sagernes behandling blev landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord drøftet indgående. Den ene ekspropriationskommission udtalte, at gæsteprincippet efter kommissionens opfattelse er fraveget, og at ledningen har opnået fuld tilstedeværelsesret, når der er betalt erstatning i henhold til landsaftalen. En sådan erstatning yder som udgangspunkt grundejeren ”fuld erstatning for ulempen og eventuel værdinedgang af ejendommen ved, at ejeren ikke frit kan råde over deklarationsarealet til fx anlæg af nye bygninger eller lignende.” Begge ekspropriationskommissioner fastsatte erstatningen med udgangspunkt i de takster, der fremgår af landsaftalen.

Bech-Bruuns kommentarer
Efter meget debat om muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation foreligger der nu to meget klare afgørelser, der slår fast, at gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation, hvis det er nødvendigt. Det fremgår også, at forsyningssikkerheden og samfundsøkonomiske betragtninger er saglige hensyn, der kan indgå i vurderingen af nødvendigheden.

Bech-Bruun repræsenterede Energinet i de omtalte sager.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik