• Faglig nyhed
 • 21. december 2017

Forslag til effektivisering af sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager sendt i høring

Lovforslaget skal sikre en omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, der både skal være til gavn for kommuner og grundejere. Det foreslås, at der sker en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af tilladelser efter kystbeskyttelsesloven, og at der kombineres en samlet kystbeskyttelsestilladelse.

Danmark har i de seneste år oplevet stigende regnmængder og ændrede klimaforhold, som har medført megen stormflod, der har resulteret i bekostelige oversvømmelser. Der er allerede blevet foretaget mange initiativer for at forebygge disse oversvømmelser, der både stammer fra havvand og regnvand, men den 21. december 2017 blev lovforslag til ændring af kystbeskyttelsesloven m.fl. sendt i høring. Lovforslaget indeholder en række nye initiativer og skal bl.a. også bidrage til opfyldelse af regeringens økonomiaftale med kommunerne for 2018.

 

Lovforslaget indeholder hovedpunkter til ændringer, der er særlig interessante: For det første foreslås det, at der sker en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af tilladelser efter kyst-beskyttelseslovens §§ 16 og 16a. For det andet foreslås det, at en række dispensationer og tilladelser kombineres til én samlet kystbeskyttelsestilladelse.

Gældende ret er på nuværende tidspunkt således, at en grundejer skal bede den relevante kom-munalbestyrelse om at rejse en sag om et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Kommunalbestyrelsen kan dog også selv rejse sagen. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende konkretisere projektet og sende den i offentlig høring. Herefter kan kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse. Kommunalbestyrelsen ansøger efterfølgende Kystdirektoratet om tilladelse til at gennemføre projektet. Direktoratet træffer til sidst en afgørelse.

Det bliver i lovforslaget foreslået, at kommunalbestyrelsen overtager kompetencen til at meddele tilladelse efter kystbeskyttelseslovens §§ 16 og 16a fra Kystdirektoratet, og at kompetencen til at føre tilsyn og håndhæve ulovligt etableret kystbeskyttelse ligeledes flyttes til kommunalbestyrelsen.

Det andet hovedpunkt i lovforslaget er, at der ikke længere skal træffes selvstændig afgørelse i en række dispensationer og tilladelser i forbindelse med en kystbeskyttelsesforanstaltning, men at der i stedet bliver truffet én tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Der vil bl.a. være tale om afgørelser om at dispensere for forbud i naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning og § 15 om strandbeskyttelseslinjen. 

Bech-Bruuns kommentarer
Lovforslaget vil forhåbentlig få stor positiv betydning for mange grundejer i Danmark, som vil opleve, at sagsbehandlingstiden vil blive reduceret betydeligt. Særligt vil lovforslaget få betydning for en række af Bech-Bruuns klienter, som er offentlige myndigheder.

Den foreslåede ”one stop shop”-ordning vil resultere i, at hele processen, som på nuværende tidspunkt er særlig tung, vil blive smidiggjort, mere enkel og hurtigere, hvilket også ud fra et omkost-ningssynspunkt vil være effektivt. Derudover vil der blive tale om en mere helhedsorienteret proces, hvor kommunerne undgår at skulle træffe flere forskellige tilladelser og dispensationer, og de får kompetencen til at føre tilsyn og håndhæve de omhandlede tilladelser. På den måde vil kommunerne lettere kunne igangsætte projekter, som ikke vil kræve Kystdirektoratets godkendelse og derved undgås mulige forsinkelser.

Fristen for høring udløber den 17. januar 2018. Lovforslaget kan tilgås her.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik