• Faglig nyhed
 • 03. juli 2017

Forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven

Kystdirektoratet har sendt et forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven i offentlig høring. Hovedformålet med lovforslaget er at sikre, at der gives bedre rammer for at foretage kystbeskyttelse af ejendom på den måde, som borgeren selv ønsker.

Som konsekvens af regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2018 har Kystdirektoratet sendt et udkast til et forslag om ændring af kystbeskyttelsesloven i høring. Formålet med lovforslaget er at skabe bedre rammer for at foretage kystbeskyttelse af ejendom på den måde, som ansøger ønsker, så længe dette ikke medfører skadesvirkninger på naboejendommen eller i øvrigt kolliderer med andre samfundsmæssige interesser.

Med lovforslaget ændres først og fremmest beskrivelsen af formålet med kystbeskyttelsen. Hvor det overordnede formål med kystbeskyttelse i dag er at beskytte mennesker og ejendomme mod oversvømmelser og erosion, bliver det overordnede formål fremover at reducere risikoen for skader som følge af oversvømmelser og erosion. Ved at ændre formålet sikres en bedre sammenhæng til klimatilpasning og oversvømmelsesloven. Som en konsekvens af formålsændringen ændres i den forbindelse også varetagelsen af de hensyn, der skal lægges vægt på, når der tages stilling til en ansøgning om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg. I ansøgningen om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg skal der fortsat lægges vægt på kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet. Dog skal der fremover i højere grad være øget valgfrihed for de enkelte grundejere til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom i de situationer, hvor der teknisk er flere løsninger, som ikke er til gene for naboerne.  

Udvidet beskyttelse
Lovforslaget medfører, at beskyttelsessubjektet i fremtiden udvides, så det også er muligt at kystbeskytte ubebyggede arealer. Formålet med at udvide beskyttelsessubjektet er, at de enkelte grundejere i højere grad end i dag vil være beskyttet mod eventuelle økonomiske konsekvenser, som måtte være forbundet med ikke at kystbeskytte.

Endvidere vil det økonomiske hensyn om etablering af den mest omkostningseffektive løsning udgå for projekter, hvor en grundejer ønsker at beskytte sin egen ejendom. Formålet med at lade dette hensyn udgå er, at de enkelte grundejere fremover selv får lov til at vurdere, om et objekt er beskyttelsesværdigt, ligesom grundejeren selv vil få indflydelse på, om etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger står mål med de værdier, der ønskes beskyttet.

Derudover udgår hensynene til kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens frie udfoldelse som selvstændige hensyn. De kommer i stedet, som en del af hensynet om kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet, til at kunne indgå i relevant omfang,  ligesom også 25-års kritieret udgår som et selvstændigt kriterium i forbindelse med afvejning af hensyn og vurdering i den konkrete sag. 

Endelig indfører lovforslaget en udtrykkelig hjemmel til at lade nye og uprøvede typer af kystbeskyttelsesmetoder afprøve.

Høringsfristen er den 21. august 2017 og loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Bech-Bruuns kommentarer
Samlet set indebærer lovforslaget, at borgerne i videre omfang end i dag vil få mulighed for at kystbeskytte deres ejendomme, ligesom de enkelte grundejere i højere grad vil få frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom,  hvis der teknisk er flere muligheder, som ikke medfører skadesvirkninger på nabeejendommene.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik