• Faglig nyhed
 • 30. november 2017

Ekspropriation til udvidelse af Roskilde Dyrskueplads var lovlig

Østre Landsret har nu fastslået, at Roskilde Kommunes ekspropriation til udvidelse af Roskilde Dyrskueplads var lovlig. Landsretten er dermed enig med flertallet i Natur- og Miljøklagenævnet og byretten. Bech–Bruun bistod Roskilde Kommune i ekspropriationssagen. 

For at realisere en lokalplan besluttede Roskilde Kommune at ekspropriere et naboareal til Roskilde Dyrskueplads. Arealet var en del af en privat ejendom, der fungerede som planteskole.

Grundejeren indbragte ekspropriationsbeslutningen for det daværende Natur- og Miljøklagenævn, idet ejeren ikke mente, at ekspropriationen var nødvendig. Det var Natur- og Miljøklagenævnet dog ikke enig i, og et flertal på 6 ud af 10 medlemmer stadfæstede ekspropriationsbeslutningen.

Derefter indbragte grundejeren sagen for byretten og senere for landsretten, hvor der blev afsagt dom den 22. november 2017.  

Parternes påstande
I sagen anførte grundejeren overordnet, at grundlovens nødvendigheds- og aktualitetskrav ikke var opfyldt. Der var andre arealer, som tilhørte kommunen, der kunne anvendes, og grundejeren ville gerne selv realisere ekspropriationsformålet. Derudover burde kommunen, ifølge grundejeren, have gennemført en VVM-screening, inden ekspropriationsbeslutningen blev truffet.

Natur- og Miljøklagenævnet anførte, at de arealer, grundejeren foreslog, ikke kunne anvendes til formålet. Endvidere havde grundejeren ikke vist evne eller vilje til at selvrealisere. Endelig skulle der ikke gennemføres VVM-screening, da de mangeartede og afvekslende aktiviteter på dyrskuepladsen ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Byretten fandt sammenfattende, at betingelserne for ekspropriation var opfyldt, og Natur- og Mil-jøklagenævnet blev derfor frifundet. Byrettens dom blev stadfæstet af landsretten.

Læs hele sagen
Hvis det ønskes at læse afgørelserne i sagen, herunder Roskilde Byrets dom af den 11. november 2016 og Østre Landsrets dom af 22. november 2017, er I velkomne til at kontakte Hanne Mølbeck og få dommene udleveret.

Bech-Bruuns kommentarer
Østre Landsret stadfæster byrettens dom med henvisning til byrettens præmisser, og det er derfor byretsdommen, der er interessant.

Det er værd at bemærke, at argumentationen fra Natur- og Miljøklagenævnet i al væsentlighed gentages i byretten, og at de tre byretsdommere er helt enige om ekspropriationens lovlighed i modsætning til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor der var dissens.

Det ligger helt fast, at enhver ekspropriationshjemmel skal administreres under hensyntagen til grundlovens § 73, hvorefter ekspropriationen skal være nødvendig af hensyn til almenvellet.

Denne sag viser, at det er muligt for kommuner at ekspropriere, også til private formål, men at bevisbyrden er tungere og prøvelsen mere intensiv, end hvis der er tale om ekspropriation til offentlige formål i form af teknisk eller social infrastruktur.

Kommunerne skal forberede sig grundigt og nøje overveje, om ekspropriationen nu også er nød-vendig. Foreslår grundejeren alternative arealer, skal de undersøges nærmere. Dialog er altid hen-sigtsmæssig, men det fremgår af sagen, at det ikke er et krav, at kommunen giver grundejeren et købstilbud.

Interessant er det også, at uanset om en lokalplan, der giver den fornødne hjemmel til ekspropriation, også bidrager til at løse andre problemstillinger, har det ingen betydning for lokalplanens gyldighed. Det afgørende er, at lokalplanen har den fornødne planlægningsmæssige, saglige begrundelse.

Ligeledes bør det fremhæves, at så længe en kommune på tidspunktet for ekspropriationsbeslut-ningen har konkrete planer om at realisere ekspropriationsanlægget, har det ingen betydning, hvorvidt senere omstændigheder bevirker, at den oprindelige plan ikke er realiseret inden for den først anticiperede tidsramme.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik