• Faglig nyhed
 • 18. oktober 2017

EU-Domstolen: Virksomheder har momsfradragsret for udgifter afholdt på tredjeparts ejendom uden modydelse fra tredjepart

EU-Domstolen har for nylig fastslået, at et selskab kan have fradragsret for moms på udgifter afholdt i forbindelse med renovering af en tredjeparts infrastruktur, selvom renoveringen er udført vederlagsfrit.

Når der pålægges moms på varer og ydelser, er formålet at belaste det endelige forbrug (den endelige transaktion) og ikke den momspligtige virksomhed. Derfor har en momspligtig virksomhed som altovervejende hovedregel ret til fradrag for moms på udgifter, der afholdes for at opnå momspligtige indtægter, eller som afholdes i forbindelse med hele den momspligtiges økonomiske virksomhed (generalomkostninger). I begge tilfælde er fra-dragsretten betinget af, at udgiften indgår som et omkostningselement i virksomhedens udgående transaktioner.

Sagens faktum
Sagen for EU-Domstolen angik spørgsmålet om, hvorvidt et bulgarsk ejendomsinveste-ringsselskab havde fradragsret for moms på en udgift, der var afholdt i forbindelse med en vederlagsfri renovering af et spildevandspumpesystem, som var ejet og drevet af en kommune.

Investeringsselskabet havde bygget et feriekompleks, som skulle anvendes til momspligtig udlejning. For at kunne tilslutte byggeriet til det kommunale spildevandspumpesystem, var det nødvendigt at foretage en renovering af anlægget. Investeringsselskabet indgik derfor en aftale med kommunen om, at det for egen regning skulle istandsætte spildevandspumpesystemet. Selskabet lod en entreprenør udføre renoveringen og fratrak momsen på udgiften hertil.

De bulgarske afgiftsmyndigheder nægtede investeringsselskabet fradrag for den indgående moms, som var pålagt renoveringsudgiften, og sagen endte ved de bulgarske domstole, der forelagde spørgsmålet for EU-domstolen. 

Forslag til afgørelse
Generaladvokaten fandt i sit forslag til afgørelse, at investeringsselskabet ikke havde fradragsret for moms på renoveringsudgiften, selvom afholdelsen heraf var virksomhedsmæssigt motiveret. Udgiften havde ifølge Generaladvokaten ikke den fornødne tilknytning til in-vesteringsselskabets momspligtige virksomhed i form af udlejning af feriekomplekset. I stedet skulle udgiften anses for direkte henførbar til den vederlagsfri renovering af kommunens spildevandspumpesystem, som ikke er en momspligtig aktivitet.

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen fandt, modsat Generaladvokaten, at investeringsselskabet kunne fratrække momsen, da det var godtgjort, at udgiften til renoveringen af spildevandspumpesystemet var afholdt med henblik på at gennemføre selskabets ejendomsprojekt. Det ændrede ikke herved, at den bulgarske kommune måtte anses at drage fordel af renoveringen. Fradragsretten kunne ifølge EU-Domstolen alene betinges af, at udgiften kunne henføres til investeringsselskabets momspligtige virksomhed. Ligeledes fastslog EU-Domstolen, at fradragsretten var begrænset til den del af udgiften, som objektivt var nødvendig for, at investeringsselskabet kunne udøve sin momspligtige aktivitet.

Ifølge EU-Domstolen kunne fradragsretten i sagen godtgøres af følgende objektive om-stændigheder:

 • Renovering af spildevandspumpesystemet var en forudsætning for at gennemføre bygningsprojektet, og investeringsselskabet ville ikke kunne udøve sin økonomiske virksomhed uden afholdelse af udgiften.
 • Den afholdte udgift indgik som et omkostningselement i prisen på de udgående momspligtige transaktioner, som investeringsselskabet leverer.

Bech-Bruuns kommentarer
EU-dommen er i overensstemmelse med Skatterådets praksis. I sag SKM2013.51SR, blev det således bekræftet, at spørger i forbindelse med salg af momspligtige byggegrunde havde fradragsret for moms på udgifter til etablering af infrastruktur på arealer ejet af tredjemand, når udgifterne blev afholdt med det formål at øge værdien af spørgers egne arealer.

Det klare udgangspunkt er, at en momspligtig virksomhed har fradragsret for moms på udgifter, når disse anses for at have fornøden tilknytning til virksomhedens momspligtige aktivitet. EU-Domstolen har nu konkluderet, at dette udgangspunkt gælder, selvom udgifterne også har tilknytning til en vederlagsfri transaktion, som kommer tredjemand til gode.
 
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik