• Faglig nyhed
 • 10. maj 2017

Det nye boligskattesystem i hovedtræk

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. maj 2017 en politisk aftale om at ændre reglerne for boligbeskatning markant.

Den politiske aftale omfatter tiltag vedrørende beskatningen af både erhvervsejendomme og almindelige boliger. Aftalens betydning for henholdsvis erhvervsejendomme og almindelige boliger beskrives i hovedtræk i det følgende.

Aftalens betydning for erhvervsejendomme
Aftalen indeholder forskellige tiltag vedrørende den fremtidige beskatning af erhvervsejendomme. Aftalen gælder for beskatning af erhvervsejendomme fra 2020, når de nye 2019-grundvurderinger træder i kraft. De nye grundvurderinger forventes at være højere end de gældende, hvilket er en del af baggrunden for den aftale, der netop er indgået. Indtil de nye grundvurderinger træder i kraft, vil der fortsat ske beskatning af erhvervsejendomme på grundlag af 2012-vurderingerne.

Som bekendt består beskatningen af erhvervsejendomme dels af grundskyld, der betales på baggrund af en grundvurdering, dels dækningsafgift, der betales på baggrund af differencen mellem ejendomsvurderingen og grundvurderingen. Med aftalen er der lagt op til, at der bliver indført et såkaldt ”forsigtighedsprincip”, så beskatningsgrundlaget for grundskyld fastsættes som grundvurderingen fratrukket 20 procent. Beskatningsgrundlaget for dækningsafgiften fastsættes som følge heraf med udgangspunkt i differencen mellem ejendomsvurderingen og grundvurderingen fratrukket 20 procent.

Som følge af at de nye grundvurderinger forventes at blive væsentligt højere end de hidtidige, er der lagt op til at grundskyldspromillerne fastsættes, så provenuet i 2021 ved brug af de nye vurderinger i hver enkelt kommune svarer til provenuet under de gældende regler. Det forventes, at den gennemsnitlige kommunale grundskyldspromille vil være 16 promille. Aftalen lægger også op til en fastsættelse af nye satser for dækningsafgift i foråret 2019 med virkning for beskatningen fra 2020. Satserne for de enkelte kommuner fastsættes, så kommunerne får samme andel af provenuet fra dækningsafgiften i 2020, som de får i 2019.  Kommuner, der ikke opkræver dækningsafgift i 2019, vil derfor heller ikke komme til det i 2020.

Herudover gives der en skatterabat, så ingen erhvervsejendomme, der er erhvervet før 2021, kommer til at betale mere i grundskyld i 2021 end efter de gældende regler. Rabatten udfases over 20 år ved en såkaldt moderniseret stigningsbegrænsningsregel, der sikrer, at grundskylden ikke pludseligt stiger markant fra ét år til det næste.

Aftalens betydning for almindelige boliger
Aftalen indeholder også en række omfattende tiltag vedrørende den fremtidige beskatning af almindelige boliger.

Som bekendt består beskatningen af almindelige boliger af dels grundskyld, der betales på baggrund af en grundvurdering, dels ejendomsværdiskat, der betales på baggrund af ejendomsvurderingen. Med aftalen bliver der indført et såkaldt ”forsigtighedsprincip” for almindelige boliger. Dette betyder, at der skal betales grundskyld på baggrund af 80 procent af grundvurderingen, og der skal betales ejendomsværdiskat på baggrund af 80 procent af ejendomsvurderingen. Forsigtighedsprincippet træder i kraft med virkning fra 2019 (2018-vurderingen) for så vidt angår ejendomsværdiskat og i 2020 (2019-vurderingen) for så vidt angår grundskyld. De nye tiltag vedrørende grundskyldssatsen, der er nævnt tidligere, gælder også for almindelige boliger.

Herudover indeholder aftalen en lavere ejendomsværdiskattesats. Det forventes, at den almindelige ejendomsværdiskat bliver sat ned til 0,55 procent af ejendomsvurderingen, og at den progressive ejendomsværdiskat bliver sat ned til 1,4 procent og kun kommer til at gælde boliger, der har en ejendomsvurdering på over 7,5 mio. kr. (2017-niveau).

Der bliver fastsat en skatterabat for boligejere, der skal sikre, at ingen i 2021 kommer til at betale mere i samlede ejendomsskatter end under gældende regler. Skatterabatten omfatter alle boligejere, der har købt bolig inden 2021 og bevares, indtil der sker ejerskifte af boligen.

Det bliver muligt fremadrettet at vente med at betale for de nominelle stigninger i grundskylden til det tidspunkt, hvor man sælger sin ejendom. Det udskudte beløb til betaling forrentes efter 2021 med den gennemsnitlige rente for alle udestående realkreditobligationer. Staten får pant i ens ejendom for det udskudte beløb til betaling, og det er ikke et krav for at benytte ordningen, at man har friværdi i sin ejendom.

Tilbagebetalingsordning
For både erhvervsejendommen og almindelige boliger bliver der indført en automatisk tilbagebetalingsordning for ejendomme, der i 2011-2018 har betalt for meget i ejendomsskatter som følge af for høje vurderinger. Der vil ikke ske efteropkrævning af manglende betaling af skat som følge af en for lav vurdering.

Al opkrævning varetages fra 2021 af SKAT
Fra 2021 overgår opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift til SKAT. Det er dog stadig den enkelte kommune, der fastsætter skattesatserne. Det betyder for erhvervsejendomme, at grundskylden og dækningsafgiften opkræves i to lige store årlige rater. For almindelige boligejer kommer opkrævningen af grundskyld til at ske på samme måde som opkrævningen af ejendomsværdiskat sker i dag.

Læs mere om boligskatteaftalen på Skatteministeriets webside skm.dk.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik