• Faglig nyhed
 • 17. november 2016

Transportør ansvarlig for stjålet gods

En forsendelse bærbare computere blev stjålet, mens den stod på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads i Hamborg. Sø- og Handelsretten fandt, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, og ansvaret kunne derfor ikke begrænses efter CMR-loven.

Landevejstransportøren, Viking Logistik & Spedition ApS, havde lavet en aftale med en kontraherende transportør, Hammer GmBH & Co. KG, om at transportere en forsendelse bærbare computere fra Düren i Tyskland til Aarhus. Viking viderekontraherede transporten i sin helhed til Hansen Transporte GmBH, som udførte transporten.

De bærbare computere blev transporteret i en trailer, som over weekenden den 13.-15. september 2014 stod på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads i et industrikvarter i Hamborg. Traileren var en presenningstrailer og var ulåst og uden opsyn på det tidspunkt, hvor godset forsvandt.

Sø- og Handelsretten fandt indledningsvist, at Viking ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at skaden ikke kunne være undgået, jf. CMR-loven § 24, stk. 2. Viking var derfor ansvarlig for bortkomsten af godset, jf. CMR-loven § 24, stk. 1.

Grov uagtsomhed
Retten skulle herefter vurdere, om Viking eller Hansen, som Viking var ansvarlig for, havde udvist grov uagtsomhed. I så fald ville Viking være afskåret fra at påberåbe sig ansvarsbe-grænsningsreglen i CMR-loven § 29, stk. 2, jf. § 37. Sø- og Handelsretten konkluderede, at henstillingen af presenningstraileren under de givne omstændigheder medførte en så nærliggende risiko for tyveri af godset, at Viking ved denne handling havde udvist grov uagtsomhed.

Viking kunne således ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglen i CMR-loven, og derfor var Viking erstatningsansvarlig over for Hammer.

En tilbagevendende problemstilling
Bortkomst af gods fra parkerede trailere undervejs i en transport giver jævnligt anledning til retssager.

Den 9. december 2005 afsagde Vestre Landsret dom i en sag om, at den pågældende transportør, som havde stillet sin lastbil på en tankstation med døren ulåst og nøgle i tændingen, havde handlet groft uagtsomt og derfor heller ikke var berettiget til at begrænse sit ansvar i medfør af CMR-loven.

I en dom afsagt af Sø– og Handelsretten den 13. marts 2009 med samme problemstilling blev en anden transportør fundet erstatningsansvarlig som følge af tyveri af gods fra en henstillet trailer på en rasteplads. I modsætning til ovenstående domme, havde den ansvarlige transportør i denne sag ikke handlet groft uagtsomt, da transportøren havde henstillet traileren på en befærdet rasteplads ved motorvejen, hvor der også var god belysning.

Dommen kan læses i sin helhed her.

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelserne illustrerer, hvornår en transportør handler groft uagtsomt og derfor ikke kan begrænse sit ansvar i medfør af CMR-loven. De forhold, som retten lægger vægt på, er blandt andet, hvorvidt traileren med godset har stået i et befærdet område, om den har været aflåst, og om der har været belysning på stedet. Endvidere lægger retten også vægt på, om transportøren er bekendt med indholdet af det transporterede gods, så han kan foretage sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik