• Faglig nyhed
 • 24. november 2016

Entreprenør var erstatningsansvarlig for beskadigelse af kabel under gravearbejde

Vestre Landsret har fastslået, at en entreprenør handlede ansvarspådragende, da et kabel blev beskadiget i forbindelse med et gravearbejde. Entreprenøren løftede ikke bevisbyrden for, at der ikke var gravet dybere end 40 cm, hvorfor han skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret.

En entreprenør beskadigede et fiberkabel i forbindelse med et gravearbejde. Entreprenøren havde ikke forud for arbejderne selv indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret (LER-registeret) om, hvilke ledningsejere der ejede ledninger i området. Entreprenøren gjorde imidlertid gældende, at han ikke havde gravet dybere end 40 cm, hvorefter der ikke er pligt til at indhente oplysninger i LER. Risikoen for, at fiberkablet ikke var gravet dybt nok ned måtte påhvile ledningsejeren, jf. bekendtgørelse om nedgravningsdybder. Desuden havde entreprenøren noteret sig, at oplysningerne fra registeret var blevet efterset hos en elinstallatør, der ligeledes arbejdede på området. Entreprenøren mente ikke, at der på dette materiale var indtegnet kabler.

Vidner forklarede dog, at der var gravet i en dybde af 50-70 cm, ligesom det meste af overjorden, der normalt udgør 30-40 cm, var fjernet.

Kabelejeren sendte en faktura for udbedring af skaden til entreprenøren. Entreprenøren gjorde kort efter indsigelse mod kravet, men der gik mere end et år, før ejeren af det beskadigede kabel reagerede på indsigelsen. Entreprenøren gik derfor ud fra, at kravet var frafaldet, og han slettede herefter de billeder, han havde taget af skadesstedet til dokumentation.

Byrettens dom
Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte entreprenørens forklaring om, at der ikke var blevet gravet dybere end 40 cm. Da han endda havde fået oplysningerne fra LER via elinstallatøren, måtte det som udgangspunkt lægges til grund, at entreprenøren ikke havde handlet ansvarspådragende. Det blev ydermere tillagt processuel skadevirkning for ledningsejeren, at han ventede i over et år med at reagere på entreprenørens indsigelse. Bevisbyrden blev derfor vendt om til fordel for entreprenøren, så kabelejeren skulle bevise, at fiberkablet lå i en dybde, der overholdt lovgivningen, og at entreprenøren havde gravet for dybt. Den bevisbyrde havde kabelejeren ikke løftet, og entreprenøren blev herefter frifundet.

Vestre Landsrets dom
Modsat byretten fandt Vestre Landsret, at graveentreprenøren skulle løftebevisbyrden for, at der ikke var gravet dybere end 40 cm. Fiberkablets placering måttet anses for indberettet til LER, og andenhåndsinformation fra eleinstallatøren udgjorde ikke tilstrækkeligt bevis for, at entreprenøren rent faktisk havde set oplysningerne i LER-registreret. På den baggrund havde entreprenøren handlet culpøst og var erstatningsansvarlig for skaden. Erstatningspligten var desuden ikke bortfaldet hverken helt eller delvist som følge af passivitet fra ledningsejerens side, selvom der var gået næsten et år fra entreprenørens afvisning af kravet til rykkerskrivelsen fra ledningsejeren.

Bech-Bruuns kommentarer
Vestre Landsrets dom viser, at ledningsejeren har en ganske stor beskyttelse i tilfælde af skader. Det synes da heller ikke urimeligt, eftersom entreprenøren blot ved at oprette en graveforespørgsel i LER kan få en kvittering på, at han har gjort, hvad han skulle. Forsømmer entreprenøren dette, er det vanskeligt for ham at bevise, at han på intet tidspunkt har været under de 40 cm, der fritager ham fra opslaget i LER, hvis der er tale om arealer udenfor offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej.

I øvrigt er det værd at notere sig, at ledningsejeren ikke mistede noget ved at have forholdt sig i tavshed i næsten et år, fra entreprenøren havde afvist kravet, mens entreprenøren derimod i mellemtiden havde smidt sin fotodokumentation ud.


Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik