• Faglig nyhed
 • 18. juli 2016

EU-Domstolen afviser forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetode

EU-Domstolen afviser, at der i henhold til ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet gælder en generel forpligtelse til at beskrive evalueringsmetoden på forhånd. Ordregivere behøver derfor ikke at offentliggøre evalueringsmetoden ved udbud i henhold til tilbudsloven.

EU-Domstolen har i sin dom af 14. juli 2016, sag C-6/15, Dimarso mod regionen Flandern, afvist, at en ordregivende myndighed i henhold til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er forpligtet til på forhånd at oplyse den påtænkte evalueringsmetode.

Konkret afviser EU-Domstolen, at bestemmelsen i det tidligere udbudsdirektiv om evaluering af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på baggrund af princippet om ligebehandling og den gennemsigtighedsforpligtelse, der følger heraf, skal fortolkes således, at den ordregivende myndighed er forpligtet til at oplyse om evalueringsmetoden i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.

EU-Domstolen må formodes at nå frem til samme afgørelse ved en sag vedrørende det nuværende regelsæt, da ordlyden i de to udbudsdirektiver i det væsentligste svarer til hinanden (artikel 53, stk. 2, i direktiv 2004/18/EF og artikel 67, stk. 5, i direktiv 2014/24/EU).

Dommens betydning

Med dommen slås det således fast, at udbudslovens § 160 om pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet er en skærpelse i forhold til, hvad der gælder i henhold til EU-direktiverne og EU-Domstolens praksis. Forpligtelsen i udbudslovens § 160 til at beskrive evalueringsmetoden på forhånd er således ikke en konsekvens af udbudsdirektivets principper om forudgående gennemsigtighed i evalueringen, men derimod – som anført i lovbemærkningerne – udelukkende et nationalt krav.

Dommen har betydning i forhold til ordregiveres forpligtelser i forbindelse med licitationer i henhold til tilbudsloven, der ikke indeholder en forpligtelse tilsvarende udbudslovens § 160. Der gælder således ikke en forpligtelse til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet på baggrund af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Dommen gør derfor også op med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere vurdering om, at udbudslovens § 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af tilbudsloven.

Ordregivere er således ikke altid forpligtet til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet ved udbud i henhold til tilbudsloven, men kan efter omstændighederne være det.

Tilsvarende skal ordregivere heller ikke offentliggøre evalueringsmetoden ved ”mini-udbud” på eksisterende rammeaftaler indgået forud for udbudslovens ikrafttræden.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik