• Faglig nyhed
 • 20. september 2016

Dobbelt traktatbrud: Grækenland dømt for overtrædelse af artikel 260, stk. 1, TEUF

Grækenland skal betale bøder til Kommissionen for manglende opfyldelse af tidligere dom. 

I 2009 faldt der dom i traktatbrudssagen, Kommissionen mod Grækenland (C-286/08), hvor EU-Domstolen slog fast, at Grækenland havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til en række direktiver på miljøområdet, herunder affaldsdirektivet og direktivet om farligt affald.

Grækenland blev dømt, fordi landet ikke havde vedtaget en plan for håndtering af farligt affald, fordi der ikke var oprettet et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesfaciliteter for farligt affald, og fordi der ikke var oprettet en håndtering af historisk affald.

Efter artikel 260, stk. 1, TEUF, påhviler det en dømt medlemsstat at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke mener, at medlemsstaten har levet op til sin forpligtelse efter stk. 1, kan Kommissionen efter stk. 2 indbringe sagen for EU-Domstolen. 

Hvis EU-Domstolen herefter fastslår, at den pågældende medlemsstat ikke har efterkommet dens dom, kan den pålægge den en betaling af et fast beløb eller en tvangsbøde.

Dom i traktatbrudssagen
Netop dette skete den 7. september 2016, hvor der faldt dom i traktatbrudssagen Kommissionen mod Grækenland (C-584/14). Baggrunden for domfældelsen var , at EU-Domstolen ikke fandt, at Grækenland i henhold til artikel 260, stk. 1, TEUF, havde truffet alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde 2009-dommen.

Grækenland blev derfor dømt til at betale dels en tvangsbøde på 30.000 euro for hver dag, der går fra afsigelsen af dommen til det tidspunkt, at 2009-dommen kan anses for opfyldt, dels et fast beløb på 10 mio. euro.

På trods af ordlyden af artikel 260, stk. 2, (”betaling af et fast beløb eller en tvangsbøde”) skal det bemærkes, at EU-Domstolen har beføjelse til kumulativt at pålægge en tvangsbøde og et fast beløb, jf. dommens præmis 97.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik