• Faglig nyhed
 • 10. marts 2016

Bestyrelsesformand i kommunalt fællesskab havde ikke ret til fast vederlag

I en afgørelse af den 29. januar 2016 har Statsforvaltningen fundet, at bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab ikke havde ret til fast vederlag, men skulle vederlægges efter reglerne om mødediæter. 

Om reglerne
Udgangspunktet efter Statsforvaltningens praksis er, at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber skal vederlægges efter reglerne om mødediæter i kommunestyrelseslovens § 16a. I bekendtgørelse nr. 793 af den 25. juni 2014 er der fastsat nærmere regler om diæternes størrelse mv. 

Som en undtagelse følger det af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr. 9231 af den 4. marts 1981, at der kan ydes fast vederlag i tilfælde, hvor forberedelsen til møder går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed. Ved fastsættelsen af vederlaget tages der udgangspunkt i årslønnen for medlemmer af Folketinget, som pr. 1. oktober 2015 udgør 624.887 kr. om året.

Den konkrete sag
I den konkrete sag havde et kommunalt fællesskab anmodet om godkendelse af en nedsættelse af vederlaget til bestyrelsesformanden fra 5 procent til 1,5 procent af borgmesterhonoraret i den ene af interessentkommunerne. Det nedsatte vederlag ville være på 11.068,59 kr. årligt.

Statsforvaltningen kunne ikke godkende det faste vederlag til formanden. Statsforvaltningen fandt derimod, at formanden burde vederlægges efter reglerne om mødediæter.

Ved afgørelsen lagde Statsforvaltningen vægt på det oplyste om, at formandens årlige tidsforbrug på hvervet var på ca. 40 timer udover bestyrelsesmøderne, hvilket Statsforvaltningen ikke fandt var så højt, at det gik ud over, hvad der kan forventes. Desuden blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskabs omsætning (ca. 4,5-5 mio. kr. gennem de seneste år) var af begrænset omfang set i forhold til omsætningen i andre kommunale fællesskaber, hvor Statsforvaltningen har godkendt fast vederlag. Endelig blev der lagt vægt på, at det kommunale fællesskab efter det oplyste i de kommende år ville have et forholdsvist lavt aktivitetsniveau og primært have driftsfokus.

Bech-Bruun kommentarer
Afgørelsen viser, at Statsforvaltningen kun som en undtagelse godkender fast vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber, uanset om vederlaget er ganske lavt.

I praksis er det navnlig en redegørelse for tidsforbrug og arbejdsopgaver udover almindelig mødevirksomhed, som Statsforvaltningen lægger vægt på, samt karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs aktiviteter, herunder størrelsen af den årlige omsætning. Særligt i forbindelse med større anlægsprojekter har Statsforvaltningen typisk i praksis været mere tilbøjelig til at godkende fast vederlag.

I forbindelse med sager om godkendelse af vederlag er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en detaljeret og grundig redegørelse navnlig for tidsforbruget, opgavernes karakter samt det kommunale fællesskabs aktiviteters karakter og omfang.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik