• Faglig nyhed
 • 17. marts 2016

21 anbefalinger til at modvirke overimplementering af EU-lovgivning

Implementeringsrådet har den 9. marts 2016 for regeringen fremlagt sine første anbefalinger til at modvirke overimplementering af EU-lovgivning. Der er tale om 21 anbefalinger, der vedrører tidlig interessevaretagelse og nabotjek af eksisterende regulering.

Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015 og har til formål at rådgive regeringen – i form af EU-implementeringsudvalget – om implementering af EU-regulering, så danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet består af en formand, tre sagkyndige udpeget af erhvervs- og vækstministeren samt 11 medlemmer fra forskellige erhvervs- og interesseorganisationer, herunder bl.a. DI, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer.

Det er på denne baggrund, at Implementeringsrådet har sendt 21 anbefalinger til regeringen.

Tidlig interessevaretagelse
I 14 af anbefalingerne opfordres regeringen til – så tidligt som muligt – at sikre, at danske særhensyn ikke bliver glemt i EU-lovgivningsprocessen på en række områder.

Et eksempel herpå er anbefaling nr. 11, som vedrører et såkaldt BREF-dokument om efterforskning og produktion af kulbrinter, som forventes færdigformuleret i maj 2018.

BREF-dokumenter er tekniske dokumenter fra EU-kommissionen, der har til formål at fastlægge den bedste tilgængelige teknik, herunder anvendelse af renere teknologier og andre forurenings-begrænsende foranstaltninger, for de forskellige industrielle brancher.

Det er Implementeringsrådets vurdering, at off- og onshore olie- og gasindvindingsområdet i EU allerede er tilstrækkeligt (over)reguleret i relation til miljø- og sikkerhedsmæssige forhold, hvorfor formuleringen af et BREF-dokument vil bidrage til at skabe dels uklarhed om gældende regulering, dels usikkerhed og forøget kompleksitet i industriens fremadrettede investeringsbeslutninger.

Implementeringsrådet opfordrer derfor regeringen til – så tidligt som muligt – at sikre, at de ovennævnte skadevirkninger forhindres eller begrænses mest muligt.

Implementeringsrådets 14 anbefalinger vedrørende tidlig interessevaretagelse kan findes her.

Nabotjek af eksisterende regulering
I de resterende 7 anbefalinger opfordrer rådet regeringen til at gennemføre nabotjek med henblik på at sikre, at konkrete EU-regler ikke er implementeret mindre byrdefuldt i andre EU-lande, så virksomheder i Danmark pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Et eksempel herpå er anbefaling nr. 7 om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Energisynsforpligtelsen for store virksomheder i Danmark følger af bekendtgørelse nr. 1212 af den 19. november 2014, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2012/27/EU af den 25. oktober 2012 – også kaldet Energieffektivitetsdirektivet.

Det er Implementeringsrådets vurdering, at Danmark har implementeret kravene i direktivet på en måde, der er mere byrdefuld end i sammenlignelige lande, bl.a. når det kommer til definitionen af en stor – og dermed omfattet – virksomhed, omfanget af energisynet og tidsfristen for at opfylde det efterfølgende rapporteringskrav.

Implementeringsrådet foreslår derfor bl.a., at den danske bekendtgørelse revideres i 2016 på baggrund af indkomne erfaringer og nabotjek af reglerne i andre lande.

Implementeringsrådets 7 anbefalinger vedrørende nabotjek af eksisterende regulering kan findes her.

Det videre forløb
Regeringens EU-implementeringsudvalg skal nu tage stilling til de 21 anbefalinger.

Implementeringsrådets næste møde finder sted medio maj 2016, hvor bl.a. implementering af ny EU-lovgivning skal drøftes. Rådets formand, Paul Mollerup, har udtalt, at der i den forbindelse vil blive fremlagt flere anbefalinger til regeringen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik