• Faglig nyhed
 • 30. september 2015

Nyt lovforslag om at ophæve randzoner

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har sendt lovforslag om ophævelse af randzoner i høring. Forslaget kommer efter flere års heftig debat om uklarheden af de forpligtelser, som landmænd skal iagttage efter randzoneloven.

Lovforslaget
Et nyt lovforslag, som blev sendt i høring den 18. september, foreslår, at lov om randzoner ophæves. Det vil medføre, at  det obligatoriske krav om randzoner bortfalder.

Det vil dog fortsat være muligt for den enkelte landmand at bevare sine udlagte randzoner på frivillig basis, som et alternativ til at opfylde miljømæssige krav, bl.a. kravet om efterafgrøder og de grønne krav i EU’s landbrugsreform. 

Miljø, vækst og beskæftigelse
Ifølge lovforslaget er det regeringens hensigt, at den fremtidige miljøindsats skal fokuseres på de områder i landet, hvor udfordringerne er størst.
Regeringens hensigt er at skabe en mere effektiv miljøindsats samtidig med, at råvaregrundlaget kan øges til gavn for vækst og beskæftigelse i landdistrikterne.

Miljømæssige konsekvenser af lovforslaget
Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at ophævelsen af randzoner vil medføre en øget kvælstoftilførsel og fosfor til vandmiljøet, men at ophævelsen ikke vil have konsekvenser for grundvandet.

For at imødekomme disse miljømæssige forringelser foreslår Miljø- og Fødevareministeriet, at man foretager miljøkompenserende foranstaltninger. Ministeret foreslår bl.a. en ny vurdering af, om behovet for kvælstofindsats skal revurderes.

Forholdet til EU-retten
Det er nødvendigt at foretage miljømæssige kompensationsforanstaltninger i forbindelse med ophævelse af randzoner, så Danmark fortsat opfylder sine miljømæssige forpligtelser i henhold til EU-retten.

De miljømæssige forpligtelser er bl.a. at:

 • Opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i vandmiljøet (vandrammedirektivet)
 • Opfylde målsætningen om at opnå god miljøtilstand i havmiljøet senest i 2020 (havstrategidirektivet)
 • Sørge for at beskytte udpegede naturområder under betegnelsen Natura2000 og sikre udpegede dyre- og plantearter inden for disse områder (habitatdirektivet).

Det er bemærket i lovforslaget, at ophævelse af randzoneloven vil medføre øget udledning af næringsstoffer, hvilket kan have negativ konsekvens for disse områders økologiske miljø.

Lov om randzoner
Randzoneloven, som blev vedtaget den 1. september 2012 og ændret den 1. august 2014, blev indført som en del af Danmarks implementering af EU's vandrammedirektiv.

Loven stiller krav om, at der ikke må dyrkes, sprøjtes eller gødskes i en randzone på ni meter omkring alle vandløb og søer, som er beskyttet efter anden lovgivning.

I maj 2015 blev der afsagt en dom i byretten i Holstebro, som fastslog, at to landmænd ikke kunne straffes for overtrædelse af randzonelovens regler, fordi reglerne var for uklare. Dommen efterlod debat om, hvorvidt lovens regler var for uklare til, at der kunne støttes ret på dem.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik