• Faglig nyhed
 • 16. januar 2015

Stockholms Tingsrätt forbyder ikke-anmeldelsespligtig og allerede gennemført fusion

Stockholms Tingsrätt har den 16. december 2014 ved dom forbudt den fusion mellem Swedbank Franchise AB og Svensk Fastighedsförmedling AB, der blev gennemført 16. december 2013. Hvis fusionen ikke tilbageføres, ifalder Swedbank Franchise AB en bøde på 100 mio. svenske kroner.

I henhold til den svenske konkurrencelov (Konkurrenceloven) skal en fusion forbydes, hvis den væsentligt hæmmer den effektive konkurrence i Sverige.

I den konkrete sag har den svenske konkurrencemyndighed (Konkurrensverket) gjort gældende, at fusionen blandt andet væsentligt hæmmede konkurrencen på mæglermarkedet. Med fusionen blev en aktør skabt på mæglermarkedet med en markedsandel på over 40 procent nationalt og med væsentligt højere markedsandele på et stort antal lokale markeder. På denne baggrund påstod Konkurrensverket, at fusionen skulle forbydes.

Stockholms Tingsrätt gav Konkurrensverket medhold heri. Det var således rettens vurdering, at fusionen kunne hæmme konkurrencen i en sådan grad, at fusionen skulle forbydes.

I sagen havde Swedbank Franchise AB gjort gældende, at Stockholms Tingsrätt ikke kunne forbyde en ikke-anmeldelsespligtig fusion, efter at denne allerede var gennemført. Dette afviste retten, idet den slog fast, at en allerede gennemført fusion kan forbydes, så længe forbuddet meddeles inden to år efter, at fusionen er gennemført.

Sagen kort
Swedbank Franchise AB (Swedbank) erhvervede den 16. december 2013 samtlige aktier i ejendomsmæglervirksomheden Svensk Fastighetsförmedling AB. Swedbank ejede i forvejen den konkurrerende ejendomsmæglerkæde Swedbank Fastighetsbyrån.

Aktieerhvervelsen indebar et kontrolskifte og udgjorde dermed en fusion i henhold til Konkurrenceloven. Da Svensk Fastighedsförmedling AB's omsætning ikke oversteg 200 mio. svenske kroner i Sverige i seneste regnskabsår, udløste fusionen ikke pligt til at indgive en anmeldelse til Konkurrensverket, inden fusionen gennemførtes.

I januar 2014 pålagde Konkurrensverket parterne at indgive en anmeldelse af fusionen. På baggrund af sin undersøgelse af fusionen krævede Konkurrensverket, at fusionen skulle forbydes. Stockholms Tingsrätt giver ved dommen Konkurrensverket medhold heri.

Den 23. december 2014 har Swedbank besluttet at anke dommen til Marknadsdomstolen. Endelig dom i sagen skal afgives inden tre måneder.

De svenske fusionskontrolregler
En fusion, der ikke udløser anmeldelsespligt til EU-Kommissionen, skal anmeldes til Konkurrensverket, hvis:

 1. De deltagende virksomheders samlede omsætning i Sverige i seneste regnskabsår udgjorde mindst 1 mia. svenske kroner, og
 2. Mindst to af de deltagende virksomheders individuelle omsætning i Sverige i seneste regnskabsår udgjorde mindst 200 mio. svenske kroner.

Hvis de deltagende virksomheders samlede omsætning overstiger 1 mia. svenske kroner, men der ikke er mindst to af de deltagende virksomheders omsætning, der overstiger  200 mio. svenske kroner, udløser fusionen ikke anmeldelsespligt til Konkurrensverket. Konkurrensverket kan dog kræve, at fusionen anmeldes, hvis særlige forhold er til stede.

Særlige forhold kan for eksempel være, hvis:

 1. En virksomhed med en høj markedsandel opkøber en mindre konkurrent, eller
 2. En stærk aktør på et koncentreret marked opkøber en nyligt etableret virksomhed, der potentielt kan true aktørens markedsposition i fremtiden.

Klager fra for eksempel kunder eller konkurrenter vil ikke i sig selv udgøre ”særlige forhold”, men de kan være medvirkende til, at Konkurrensverket foreløbigt vurderer, at en fusion kan være skadelig for konkurrencen.

Konkurrenceloven indeholder ikke en frist for, hvornår Konkurrensverket senest kan kræve indgivelse af en fusionsanmeldelse. Det følger dog af Konkurrenceloven, at et forbud mod en fusion eller krav om tilsagn senest kan påbydes to år efter fusionens gennemførelse.  Denne periode skal både omfatte Konkurrensverkets egne undersøgelser samt efterfølgende behandling ved hhv. første instansbehandling ved Stockholms Tingsrätt og eventuel anden instansbehandling ved Marknadsdomstolen.

De deltagende virksomheder kan frivilligt vælge at anmelde en ikke-anmeldelsespligtig fusion, hvis parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. svenske kroner.

Bech-Bruuns kommentarer
Konkurrensverket har siden 1997 haft hjemmel til at kræve anmeldelse af ikke-anmeldelsespligtige fusioner. I perioden 1997-2009 har hjemlen kun været anvendt to gange. Siden 2010 har Konkurrensverket brugt hjemlen mere aktivt og har i perioden 2010-2014 krævet indgivelse af anmeldelse i fem sager. Fire af disse førte til en fase-II undersøgelse, hvoraf to endte med at blive indbragt for domstolene. Swedbank-sagen er dog den eneste sag, der er blevet afgjort ved dom, idet parterne i den anden fusionssag valgte at opgive transaktionen.

Swedbank-dommen illustrerer vigtigheden af, at parterne i fusioner mellem virksomheder, der er aktive på det svenske marked, nøje vurderer behovet for at indgive en frivillig anmeldelse, hvis parternes samlede omsætning i Sverige overstiger 1 mia. svenske kroner. Dette er blandt andet relevant, hvis parterne er nærmeste konkurrenter på et snævert marked.

I Norge er problemstillingen ligeledes relevant, da også det norske Konkurransetilsynet har hjemmel til at kræve anmeldelse af en ikke-anmeldelsespligtig fusion senest tre måneder efter fusionens gennemførelse. Konkurransetilsynet forventes at anvende denne hjemmel mere aktivt end hidtil, efter at de norske anmeldelsestærskler blev hævet væsentligt pr. 1. januar 2014.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik