• Faglig nyhed
 • 10. februar 2015

Ændringer i støtteordningerne til vedvarende energi

En øvre grænse på 500 kW for pristillæg til elproduktion baseret på vedvarende energi samt en øget adgang til støtte for kraftvarmeværker. Det er et par af konsekvenserne af Energistyrelsens nye lovudkast.

Lovforslaget i hovedtræk
Energistyrelsen har på baggrund af nye retningslinjer og to nye afgørelser fra Europa-Kommissionen sendt et nyt samlelovforslag i høring. Lovforslaget ændrer primært i lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og elforsyningsloven.

Lovforslaget består af fire hovedelementer:

 • Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for pristillæg til elektricitet fra solcelleanlæg og visse andre anlæg, som anvender vedvarende energi
 • Ophævelse af treledstariffen
 • Afregningsvilkår for havvindmølleparken Horns Rev 3
 • Mulighed for at kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftstøtte til procesformål og omstilling til biomasse.

Lovforslaget blev sendt i høring den 28. januar 2015, og høringsfristen er den 20. februar 2015.

Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for pristillæg
Med lovforslaget bliver det fremover en betingelse, at Energinet.dk har givet tilsagn for opnåelse af pristillæg til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og visse andre anlæg, som anvender vedvarende energikilder.  

Der er i dag ingen øvre grænse for størrelsen af anlæg, der kan opnå pristillæg, men dette ændres nu, så der ikke vil kunne ydes pristillæg til anlæg med en installeret effekt på 500 kW eller derover.

Den indførte bestemmelse om ekstra pristillæg på 1 øre pr. kWh til kystnære havvindmøller, som endnu ikke er trådt i kraft, ophæves, fordi Europa-Kommissionen ikke kan godkende ordningen. Ophævelsen foreslås at få virkning fra den 1. juli 2015.

Tidsbegrænsningen for den gældende støtteordning til elektricitet produceret på havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, forkortes fra 2019 til 2016. Det skyldes, at ordningen ikke vurderes at kunne ændres, så den opfylder Kommissionens retningslinjer 2014-2020.

De øvrige ændringer gælder for anlæg nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, medmindre anlæggene omfattes af en overgangsordning.

Ophævelse af treledstariffen
Decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg med affald som brændsel og med en effekt på 5 MW eller mindre modtager efter gældende ret støtte i form af faste afregningspriser for elproduktion (treledstarif). De samme værker, kan dog uanset effekt vælge at overgå til et produktionsuafhængigt grundbeløb.

Treledstariffen er oprindeligt godkendt som statsstøtte af Europa-Kommissionen, og godkendelsen udløber den 9. november 2015. Ordningen foreslås ophævet per 1. november 2015, da det ikke vurderes, at ordningen kan videreføres under Europa-Kommissionens nye retningslinjer.

Ordningen berører kun anlæg, der fortsat benytter treledstariffen. Anlæggene kan dog vælge at modtage grundbeløb efter den 1. november 2015.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forventes det, at nogle værker vil opleve et fald i støtten, mens andre vil kunne opnå en økonomisk fordel.

Afregningsvilkår for havvindmølleparken Horns Rev 3
Havvindmølleparken, Horns Rev 3, blev udbudt den 6. december 2013 og er et led i opfølgningen på Energiaftalen fra 2012. Fristen for at afgive tilbud er den 16. februar 2015.

Lovforslaget indebærer en række ændringer af regler om pristillæg og andre afregningsvilkår for havvindmølleparker, så disse regler afspejler bestemmelserne i udbudsvilkårene for Horns Rev 3. Formålet er blandt andet at få pristillægget vedtaget ved lov, da det er en af udbudsbetingelserne.

Kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftsstøtte
Proces-tilskudspuljen skal fremme energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.

Puljen uddeles til virksomheder, kraftvarme- og varmeværker som investeringstilskud til gennemførelse af projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energikilder eller fjernvarme samt til energieffektiviseringer i tilknytning til sådanne projekter.

I 2014 blev det besluttet, at kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder og omstiller til biomasse, skulle have mulighed for at kombinere investeringstilskud med driftsstøtte efter lov om vedvarende energi til produktion af elektricitet baseret på biomasse.

Lovforslaget, der udelukkende omfatter kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til procesformål, gør det muligt for værkerne at kombinere de to støtteordninger fra lovforslagets ikrafttræden den 1. juli 2015. Finanslovsudvalget har dog ved to aktstykker givet bevilling til den kombinerede støtte for 2014 og 2015, og det er derfor muligt at opnå kombineret støtte allerede fra og med 2014.

Kraftvarmeværkerne opnår dog ikke en økonomisk fordel ved at få et investeringstilskud, da tilskuddet skal tilfalde procesvarmekunderne via en nedsættelse af varmeprisen.

Der vil senere blive udgivet en vejledning om ansøgning om tilskud for kraftvarmeværker.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik