• Faglig nyhed
 • 10. februar 2015

Ny EU-dom styrker retsstillingen for visse rettighedshavere

Styrket retsstilling for rettighedshavere af blandt andet computerspil, musik og filmoptagelser. Rettighedshaverne er ikke længere tvunget til at anlægge krænkelsessager i andre lande, men vil ofte kunne føre sagen fra deres hjemland. Det er resultatet af en ny afgørelse fra EU-domstolen.

EU-domstolen har i en sag om krænkelse af ophavsretten til en række fotografier afgjort, at der for ophavsretlige krænkelser også er værneting i de medlemslande, hvor det materiale, krænkelsen omfatter, er gjort tilgængeligt online.

Det er dog kun den skade, der er opstået i det pågældende medlemsland, der kan forfølges, og ikke eventuel yderligere skade i øvrige medlemslande.

Afgørelsen omhandler fortolkning og forståelse af EU-domsforordningens art. 5 nr. 3, om det såkaldte deliktsværneting inden for EU. Efter denne bestemmelse er det muligt at forfølge krænkelser både i det medlemsland, hvor krænkelsen er sket, og i de øvrige medlemslande, hvor materialet er gjort tilgængeligt online.

Det præjudicielle spørgsmål
En østrigsk domstol havde forelagt følgende præjudicielle spørgsmål: 

 • Skal artikel 5, nr. 3, i forordning nr. 44/2001 (EU-domsforordningen, red.) fortolkes således, at der i en retstvist om krænkelse af ophavsrettigheder og ophavsbeslægtede rettigheder, der er sket ved, at et fotografi er blevet gjort tilgængeligt på et websted, der drives fra et topdomæne i en anden medlemsstat end den, hvor rettighedshaveren har sin bopæl, kun er værneting/kompetence:
  • I den medlemsstat, hvor den påståede overtræder har bopæl, og
  • I den eller de medlemsstater, hvortil webstedets indhold er rettet?

Domstolen spørger med andre ord om, hvorvidt en rettighedshaver kan forfølge krænkeren i sit hjemland i  tilfælde, hvor der finder en ophavsretlig krænkelse sted gennem en hjemmeside i et andet medlemsland,  men hvor krænkelsen, qua internettets globale rækkevidde, udvides til rettighedshaverens hjemland.

Krænkeren i den konkrete sag, en tysk virksomhed, gjorde gældende, at eftersom materialet var uploadet på en hjemmeside med topdomænet .de (et tysk topdomæne), var hjemmesidens indhold kun rettet mod Tyskland.  Krænkeren mente derfor ikke, at der var værneting for et sagsanlæg i Østrig.

Rettighedshaveren, bosat i Østrig, gjorde heroverfor gældende, at krænkelsen også fandt sted i Østrig, eftersom det var muligt både at se og downloade de ophavsbeskyttede fotografier fra Østrig. Krænkelsen burde derfor også kunne forfølges der.

EU-domstolens afgørelse
EU-domstolen fastslår, at selvom der ikke er tvivl om, at krænkelsen er begået i Tyskland, hvor de ophavsretligt beskyttede fotografier er gjort tilgængelige online, så finder der også krænkelse sted i Østrig. Grunden er, at man kan tilgå den tyske hjemmeside fra Østrig, hvor fotografierne desuden også er ophavsretligt beskyttet. EU-domstolen præciserer, at rettighedshaveren kun kan forfølge krænkelsen overfor det tyske selskab i Østrig for den skade, der er sket i Østrig. Skade opstået uden for Østrig skal forfølges enten i Tyskland eller i det medlemsland, hvor skaden er opstået.

Sagen kort
Rettighedshaveren, en østrigsk fotograf, tillod, at en tysk arkitekt benyttede en række af  fotografens fotografier til et seminar hos en tysk virksomhed. Efter seminaret valgte den tyske virksomhed at uploade de pågældende fotografier på virksomhedens hjemmeside, uden at der blev indhentet samtykke hertil fra rettighedshaveren.

Den østrigske fotograf valgte herefter at anlægge krænkelsessag mod det tyske firma ved de østrigske domstole.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen er særlig interessant i forhold til ophavsretligt beskyttede værker, der kan up- og downloades via internettet; typisk fotografier, spil, musik- og filmoptagelser.

Dommen åbner op for, at rettighedshavere fremover kan forfølge krænkelser i rettighedshaverens  hjemland, uanset om krænkelsen er sket ved upload i et andet medlemsland. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at de pågældende rettigheder også er beskyttet i  rettighedshaverens hjemland, og at der herfra er mulighed for at tilgå det uretmæssigt uploadede materiale.

Ifølge dommen er det i rettighedshaverens hjemland kun muligt at gøre krænkeren ansvarlig for den skade, der er opstået her. Skade opstået uden for hjemlandet skal forfølges enten ved krænkerens hjemsted eller i det medlemsland, hvor skaden er opstået.

Afgørelsen rummer uden tvivl endnu en styrkelse af rettighedshaveres retsstilling, herunder mulighederne for at forfølge ophavsretlige krænkelser. Rettighedshavere er nu ikke længere tvunget til at anlægge krænkelsessager i et andet land, men kan  i stedet forfølge krænkelser i  hjemlandet, typisk med sparede omkostninger til følge.

Dommen stadfæster, hvad der hidtil har været antaget at gælde inden for dansk ret.

Dommen ændrer ikke ved det klare udgangspunkt, at ophavsretlige krænkelser altid kan forfølges ved krænkerens hjemsted.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik