• Faglig nyhed
 • 19. juni 2014

Ny fondslov vedtaget

Den 1. september 2014 træder en ny fondslov i kraft. Blandt andet forhøjes beløbsgrænsen for, hvornår ikke-erhvervsdrivende fonde er omfattet at loven, ligesom kravet om en uafhængig fondsledelse skærpes.

Folketinget vedtog i juni en lovændring af fondsloven. Den nye fondslov træder i kraft den 1. september 2014.

Loven indeholder en række væsentlige nye regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Blandt andet forhøjes beløbsgrænsen for, hvornår en fond er omfattet af loven, kravet om en uafhængig fondsledelse skærpes, og adgangen til at uddele aktiver, der er tilfaldet fonden som gave, bliver udvidet.

Loven gennemfører ændringer, der er relevante i lyset af Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012 med anbefalinger om modernisering af fondslovgivningen. Sigtet er også at sikre overensstemmelse mellem fondsloven og erhvervsfondsloven.

Beløbsgrænse hæves til 1 million kroner
Der indføres en ny beløbsgrænse for, hvornår en fond er omfattet af fondsloven. Beløbsgrænsen hæves fra fonde med aktiver på mindst 250.000 kroner til fonde med aktiver på 1 million kroner eller derover. For eksisterende fonde med aktiver på mindre end 1 million kroner betyder det, at de ikke længere vil være omfattet af fondsloven og lovens tilsynsregler. Fondslovens krav til blandt andet vedtægter, vedtægtsændringer samt at aktiver og egenkapital skal stå i rimeligt forhold til formålet vil dog fortsat gælde.

Skattemæssige konsekvenser af den ændrede beløbsgrænse
Forhøjelsen af beløbsgrænsen betyder, at en række mindre ikke-erhvervsdrivende fonde ikke længere vil være omfattet af fondsbeskatningsloven. I stedet vil de som udgangspunkt beskattes efter selskabsskatteloven. Fondsloven indeholder en undtagelsesbestemmelse om, at fonde, der som konsekvens af den forhøjede beløbsgrænse overgår fra fondsbeskatningsloven til selskabsskatteloven, undtagelsesvist fritages for ophørsbeskatning.

Udvidet adgang til uddeling af gaver
En ny regel giver nu fondsbestyrelser mulighed for at uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som gave, uden at gavegiver udtrykkeligt har bestemt, at aktiverne skal bruges til uddeling. Aktiver, som er tilfaldet fonden som gave, kan uddeles, hvis gaven udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold, og det klart må antages at have været gavegivers ønske, at gaven bruges til uddeling. Reglen omfatter kun aktiver, der er tilfaldet fonde som gave, og ikke arv. For arv gælder således stadig udgangspunktet om, at beløbet tilfalder fondens bundne kapital, medmindre arvelader har truffet udtrykkelig bestemmelse.

Fonde under statsligt, regionalt eller kommunalt tilsyn
Den nye fondslov lovfæster gældende praksis om, at fonde, der er stiftet af en offentlig myndighed, ikke undtages fra fondsloven, hvis den stiftende offentlige myndighed fører tilsyn med fonden. Formålet er at undgå, at der opstår situationer med utilstrækkelig adskillelse mellem stifter og fonden. Bestemmelsen betyder, at en fond, der eksempelvis stiftes af en kommune til fremme af erhvervstiltag i kommunen, og hvor kommunen selv fører tilsyn med fonden, fortsat vil være omfattet af fondsloven og dermed underlagt Civilstyrelsens tilsyn.

Væsentlige gavergivere
Ifølge den gældende fondslov må fondsbestyrelser ikke foretage uddelinger til stifter. En ny bestemmelse slår fast, at væsentlige gavegivere og bidragsydere i alle hensender sidestilles med fondens stifter. Derudover gælder krav om oplysninger om væsentlige gavegivere og bidragsydere, som tildeler fonden midler efter fondens stiftelse. Oplysninger om væsentlige gavegivere og bidragsydere skal således indsendes til fondsmyndigheden, senest fire uger efter at fonden har modtaget midlerne.

Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer
Reglerne om bestyrelsesmedlemmers egnethed ændres, så kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer ændres fra "klart uegnet" til "uegnet". Af  lovforslaget fremgår, at fondsmyndighedens kompetence til at afsætte et bestyrelsesmedlem stadig bør have karakter af en undtagelsesregel, der kun skal bruges, hvor der er et klart behov for at afsætte bestyrelsesmedlemmet, og hvor bestyrelsens sammensætning ikke kan ændres ad anden vej. Lovændringen vil medvirke til at styrke det enkelte bestyrelsesmedlems opmærksomhed på varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem og det ansvar, der følger.

Øvrige ændringer
Der er indført nye regler om, at fondens vedtægter skal angive, hvem der er stifter og væsentlige gavegivere og bidragsydere, som tildeler midler i forbindelse med stiftelsen, samt fondens eventuelle binavne. Reglerne om indsigt i fondes årsregnskaber er også ændret, så amodninger om indsigt i en fonds årsregnskab fremadrettet skal behandles af Civilstyrelsen i stedet for SKAT.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om konsekvenserne af den nye fondslov eller om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Du kan også læse mere i Lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik