• Faglig nyhed
 • 28. juli 2014

Kommunal støtte til cykelprojekt drevet af fond var lovlig

Kommune kunne lovligt yde støtte til fond, der drev gratis cykeludlejning. Det fremgår af en ny tilsynsudtalelse.

En ny kommunal tilsynsudtalelse fastslår, at det var en lovlig kommunal aktivitet at yde økonomisk støtte til en fond, der drev vederlagsfri cykeludlejning, uanset at der også var private udbydere på området.

Den konkrete sag vedrørte en fonds gratis udlån af cykler til borgere i kommunen. Fondens udlån af cykler var et non-profit projekt, der havde til formål at understøtte den fortsatte udvikling af byens cykelkultur. Målet var at skabe bedre kendskab til forskellige cykeltyper. Borgere kunne derfor låne elcykler, cykelanhængere, foldecykler og ladcykler mv. gennem projektet. Erfaringerne fra projektet viste, at mange borgere brugte deres erfaring med udlånet til bagefter at anskaffe sig en lignende cykel. Fondets arbejde, herunder udlånet af cykler, understøttede kommunens cykelstrategi om at få flere borgere til at cykle, når de skulle rundt i byen.

Kommunen havde via to lokaludvalg ydet støtte til fonden i form af driftstilskud og støtte til enkeltstående projekter. Foruden kommunal støtte modtog fonden væsentlig støtte fra blandt andet Vejdirektoratet.

Lovlig kommunal støtte inden for rammerne af kommunalfuldmagten
Statsforvaltningens konklusion om at det var lovligt at yde kommunal støtte til cykelprojektet, er truffet på grundlag af de uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Af udtalelsen fremgår det, at en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagten blandt andet kan stille bycykler til rådighed for borgerne. Vedrørende spørgsmålet om en kommunes adgang til at yde økonomisk støtte til den fond, der varetager aktiviteten, lægger Statsforvaltningen vægt på, om kommunen herved varetager en lovlig kommunal interesse. Muligheden for at yde kommunal støtte er blandt andet afgrænset af et almennyttekriterium. Det betyder, at der skal være en saglig kommunal interesse i at støtte projektet, og at aktiviteten skal komme alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Det er fast antaget, at lovlig kommunal interesse kan bestå i at varetage opgaver vedrørende borgernes fritidsinteresser, turisme og i vidt omfang miljøhensyn.

Statsforvaltningen kommer på denne baggrund frem til, at i det omfang udlån af cykler sker med henblik på at varetage sådanne lovlige kommunale opgaver, vil det være i overenststemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne at støtte projektet.

Hensynet til konkurrenceforvridning
Det andet centrale spørgsmål var, om det havde betydning, at kommunal støtte til aktivitet i form af vederlagsfri cykeludlån kunne skade private, der driver cykeludlejning på forretningsmæssigt grundlag. Statsforvaltningen udtalte, at det ikke er nogen hindring for, at kommunen etablerer og driver en tilsvarende aktivitet, der også drives under forretningsmæssige vilkår af private, når det sker af hensyn til at varetage et lovligt kommunalt formål. Kommunens formål må dog ikke være at opnå fortjeneste.

Som eksempel henviser Statsforvaltningen til kulturelle formål. Det anføres, at det er et problem, at visse kulturelle aktiviteter (fx musikspillesteder) varetages af private på forretningsmæssigt grundlag. Hvis kommunen etablerer tilsvarende aktiviteter, kan dette udkonkurrere de private. Statsforvaltningen henviser også til et svar fra Indenrigs- og Økonomiministeren til Folketingets Kommunaludvalg. Ministeren oplyser her generelt, at ydelser, som kommuner stiller til rådighed for borgerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler, og det forhold, at der også er private udbydere på området, ikke er til hinder for, at en kommune stiller den pågældende kommunalfuldmagtsydelse til rådighed for borgerne til kostprisen eller derunder.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om mulighederne for at yde eller modtage kommunal støtte inden for kommunalfuldmagtsreglerne, herunder til private institutioner, fonde og foreninger, der varetager kommunale formål.

Du kan også læse Statsforvaltningens udtalelse om støtte til cykelprojektet her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik