• Faglig nyhed
 • 13. januar 2014

Ny EU-toldforordning

Mulighed for beskyttelse af flere typer intellektuelle ejendomsrettigheder og simplere procedure for anmodning om toldovervågning. Det er blandt virkningerne af den nye EU-toldforordning, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Det skal være nemmere at sikre sig mod krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder af varemærkerettigheder i EU, ved toldmyndighedernes hjælp. Det er det primære formål med den nye EU-toldforordning nr. 608/2013, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Forordningen erstatter den hidtidige toldforordning nr. 1383/2003 og indeholder en række væsentlige ændringer.

Blandt ændringerne er en række nye typer af intellektuelle ejendomsrettighederrettigheder, som nu kan søges beskyttet. Det drejer sig om:

 • Halvlederprodukters topografi
 • Brugsmodeller
 • Handelsnavne
 • Anordninger, produkter eller komponenter, som primært er udviklet, produceret eller tilpasset for at muliggøre eller lette omgåelsen af teknologiske foranstaltninger.

Ændret ansøgningsprocedure
Med den nye forordning bliver ansøgningsproceduren også ændret. Det betyder blandt andet, at der kun skal indleveres én blanket i forbindelse med en anmodning om toldovervågning.

I blanketten skal der afkrydses, om man ønsker national overvågning eller EU-overvågning, og i hvilke EU-lande overvågningen ønskes.

Den nye forordning indeholder desuden skærpede krav til ansøgeren. Det drejer sig blandt andet om:

 • Oplysninger om ansøgeren
 • Oplysninger om den rettighed, der skal håndhæves
 • Specifikke oplysninger om de autentiske varer
 • Oplysninger, som er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for krænkelse
 • Oplysninger om, hvorvidt ansøgeren ønsker brug af småforsendelsesproceduren.

Øvrige ændringer
Derudover indeholder den nye EU-forordning følgende væsentlige ændringer:

 • Ufuldstændige anmodninger kan repareres af ansøgeren ved eftersendelse af manglende oplysninger inden 10 arbejdsdage.
 • Toldmyndighederne kan tilbageholde varer ex officio, selvom krænkende varer ikke er omfattet af en gyldig anmodning om toldovervågning.

Toldmyndighederne retter henvendelse til rettighedshaveren, der inden fire dage skal vurdere, om der er tale om krænkende varer og indsende dokumentation for, at de suspenderede varer krænker en rettighed, hvad rettigheden nærmere omfatter, og hvorfor der er sket en krænkelse.

 • Anmodning om forlængelse af toldovervågning kan ske senest 30 arbejdsdage inden udløbet af en overvågningsperiode.
 • Der indføres en såkaldt småforsendelsesprocedure, som indebærer, at toldmyndighederne efter en forenklet procedure kan tilintetgøre suspenderede varer uden at underrette rettighedsindehaveren.

Betingelserne for anvendelse af proceduren er:

 • Varerne skal let kunne konstateres at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede.
 • Der må ikke være tale om letfordærvelige varer.
 • Varerne skal være omfattet af en imødekommet anmodning om toldovervågning, og småforsendelsesproceduren skal være tilvalgt ved indlevering af anmodningen.
 • Der skal være tale om en ”småforsendelse” (tre eller færre genstande i forsendelsen eller bruttovægt under to kg).
 • Toldmyndighederne har fået nye sanktionsmuligheder:

Ved rettighedshaverens misbrug af oplysninger fra toldmyndighederne kan toldmyndigheden tilbagekalde afgørelsen og nægte forlængelse af overvågningsperioden samt suspendere toldmyndighedernes indgriben.

Toldmyndigheden kan desuden suspendere indgriben indtil udløbet af overvågningsperioden, hvis rettighedsindehaveren ikke opfylder nærmere angivne forpligtelser, herunder forpligtelsen til at tilbagelevere vareprøver eller til efter anmodning at betale toldmyndighedernes omkostninger til oplagring og håndtering mv. af suspenderede varer.

Overgangsbestemmelser
Anmodninger, der er imødekommet efter den tidligere forordning, er gyldige indtil deres udløb, men kan ikke forlænges.

Ved udløb af anmodninger, der er imødekommet inden den nye forordning trådte i kraft, skal en ny anmodning indsendes på den nye blanket.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik