• Faglig nyhed
 • 23. december 2014

Nye regler på el- og naturgasområdet

Ændrede regler for fakturering og varsling af forbrugere. Det er konsekvensen af to nye bekendtgørelser på el- og naturgasområdet.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har den 16. december 2014 offentliggjort to nye bekendtgørelser om henholdsvis forbrugeraftaler om levering af elektricitet og forbrugeraftaler om levering af naturgas.'

Bekendtgørelsernes betydning
Slutkunder skal fremover tilbydes at få tilsendt fakturaer elektronisk, og forsyningsvirksomhederne må ikke fremover opkræve særskilt betaling for fakturaer. Dette gælder også erhvervsdrivende slutkunder.

Som følge af, at forbrugeren allerede har en fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, stilles der ikke længere krav om, at forbrugeren med sin underskrift eller elektronisk skal godkende kontrakten med forsyningsvirksomheden.

Der er herudover foretaget en justering af grænsen for, hvornår der er tale om en væsentlig ændring af forsyningsvirksomhedens tariffer og gebyrer, hvorefter forbrugeren skal have et varsel på mindst tre måneder. Ligesom tidligere, forstås der ved væsentlige ændringer i eksisterende tariffer eller gebyrer en forhøjelse af priselementet på 10 procent. Hertil kommer nu en beløbsgrænse, hvorefter ændringen samtidig skal forhøje den samlede betaling fra forbrugeren med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms.

Nye varslingsregler
Der indføres desuden en varslingspligt ved uvæsentlige ændringer i priser og gebyrer til ugunst for forbrugeren. Denne pligt gælder dog udelukkende for elhandelsvirksomheder og naturgasleverandører. Sådanne ændringer skal varsles senest én faktureringsperiode efter ændringens ikrafttræden.

Forbrugeren kan dog på samme måde som hidtil hæve kontrakten med virkning fra ændringens ikrafttræden, hvilket gælder både væsentlige og uvæsentlige ændringer til ugunst for forbrugeren.

Varslingen skal fremover ske i form af individuel kommunikation såsom e-mail, faktura eller lignende. Adresserede kundeblade vil derfor ikke længere kunne bruges til at varsle forbrugerne om ændringer i kontraktbetingelserne.

Herudover kan fraflyttere fra ejendomme, hvor der er tilmeldt mere end én forbruger på et aftagernummer, typisk samlevende, nu kræve at blive slettet som forbruger med en dags varsel. Det betyder, at den fraflyttede forbruger ikke hæfter for fremtidigt forbrug på aftagernummeret. Forsyningsvirksomhederne kan dog kræve dokumentation for flytningen som betingelse for afmeldelse med den forkortede frist.

Juraen bag
De nye bekendtgørelser gennemfører dele af El-direktivet (EU-direktiv 2009/72/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet) og er samtidig en forenkling af visse bestemmelser for at undgå dobbeltregulering og at skabe bedre sammenhæng med forbrugeraftaleloven.

Begge bekendtgørelser træder i kraft den 31. december 2014.

Bekendtgørelserne ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013 og nr. 311 af 20. marts 2013 om forbrugerbeskyttelse i medfør af henholdsvis lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.

Det fremgår af høringsbrevet, at det forventes, at bekendtgørelsen på elområdet skal ændres igen inden oktober 2015 som følge af indførslen af engrosmodellen. I så fald vil denne ændring blive sendt i særskilt høring.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik