• Faglig nyhed
 • 18. august 2014

Nye regler om tvangsfuldbyrdelse af digitalt underskrevne dokumenter

Digitalt underskrevne gældsbreve kan nu tvangsfuldbyrdes. Det er konsekvensen af en ændring af retsplejeloven, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af retsplejelovens §§ 478, stk. 4, samt 488, stk. 2.

Ændringerne medfører, at det nu er muligt at tvangsfuldbyrde digitalt underskrevne gældsbreve, herunder låneaftaler og udenretlige skriftlige forlig, hvis retsplejelovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

I sager om udlæg vil det dermed ikke længere være nødvendigt at opnå et andet fuldbyrdelsesgrundlag, for eksempel en dom eller et forlig på traditionelle papirdokumenter, for at kunne iværksætte tvangsfuldbyrdelse af digitalt underskrevne aftaler.  

Loven trådte i kraft den 1. juli 2014.

Behov for ny hjemmel
Den digitale udvikling har medført, at der er opstået et behov for at kunne tvangsfuldbyrde digitalt underskrevne dokumenter ved fogedrettens bistand, på samme måde som fogedretten bistår med tvangsfuldbyrdelse af traditionelle papirdokumenter.

Praksis har hidtil været, at digitalt underskrevne aftaler ikke har kunnet anvendes til tvangsfuldbyrdelse ved fogedrettens bistand. Baggrunden herfor var, at kravet i retsplejelovens § 478, stk. 4, om, at et gældsbrev eller et udenretligt skriftligt forlig skal være underskrevet af den, som har forpligtet sig, ikke blev anset for opfyldt, hvis underskriften blev tilføjet digitalt med skyldnerens digitale signatur.

Dertil kom yderligere et krav i retsplejelovens § 488, stk. 2, om, at det originale gældsbrev eller udenretlige skriftlige forlig skulle indleveres til fogedretten ved anmodning om bistand til tvangsinddrivelse, medmindre fogedretten anså det for unødvendigt.

Skriftlig repræsentation  af digitalt dokument
I det omfang et gældsbrev eller et udenretligt skiftligt forlig er underskrevet med digital signatur, findes der ikke et originalt dokument i traditionel forstand. Dokumentet eksisterer i elektronisk form, og der kan alene produceres udskrifter heraf, hvilket ikke kunne opfylde kravet om originalitet i retsplejelovens § 488, stk. 2, i den hidtidige formulering. Hvis fordringshaveren ikke kunne forevise det originale dokument, kunne fogedretten afvise sagen (jf. retsplejelovens § 489, stk. 1).

Med ændringen af retsplejeloven er det nu blevet muligt at tvangsfuldbyrde gældsbreve og udenretlige skriftlige forlig, også hvis skyldnerens underskrift er tilføjet digitalt. Sammen med det gældsbrev eller udenretlige skriftlige forlig, der er underskrevet digitalt, skal der nu indleveres en ”skriftlig repræsentation” af dokumentet til fogedretten. En skriftlig repræsentation er for eksempel en papirudskrift af det digitale dokument.

Det betyder, at den, der anmoder om fogedrettens bistand til tvangsfuldbyrdelse, kan anvende gældsbreve og udenretlige skriftlige forlig som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, når det i dokumentet udtrykkeligt er aftalt, at det kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, og dokumentet er underskrevet med en digital signatur.

Krav til digital signatur - indsigelser
Det er et krav, at den anvendte digitale signatur enten er baseret på OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service), som administreres af digitaliseringsstyrelsen, eller er en digital signatur med et sikkerhedsniveau, der som minimum er på niveau med OCES-standarden. OCES-standarden er den standard, der i dag ligger til grund for NemID.  

Den nye udtrykkelige hjemmel for digital underskrift af grundlag for tvangsfuldbyrdelse udelukker ikke muligheden for, at en skyldner kan gøre indsigelser mod et krav, herunder at den digitale underskrift ikke er anvendt af den pågældende. Det vil derfor (fortsat) være relevant, at der ved anvendelse af digitale underskrifter på gældsbreve er en it-systemmæssigt relevant registrering af den konkrete systemanvendelse ved underskriftens tilføjelse, så der om nødvendigt kan fremskaffes dokumentation om systemets funktion og anvendelse.     

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik