• Faglig nyhed
 • 15. november 2013

Lovforslag om regulering af refinansieringsrisikoen på realkreditmarkedet sendt i høring

Lovforslaget om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed, som skal fremtidssikre den danske realkreditmodel, er nu sendt i høring. Lovforslaget indeholder væsentlige ændringer i forhold til arbejdsgruppens oprindelige udkast til reguleringen.

Den danske realkreditmodel skal fremtidssikres. På den baggrund fremlagde Erhvervs- og Vækstministeriet den 6. november 2013 en aftale om regulering af refinansieringsrisikoen på realkreditmarkedet. Aftalen var udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af regeringen med deltagelse af Nationalbanken og Finanstilsynet. Aftalen er nærmere beskrevet i vort nyhedsbrev af den 7. november 2013.

Ifølge aftalen skal der gennemføres en lovpligtig forlængelse af løbetiden, som i særlige situationer gælder for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån, først og fremmest rentetilpasnings- og CITA-lån, hvis markedsforholdene har ændret sig markant på refinansieringstidspunktet.

Med aftalen ville refinansieringsrisikoen blive flyttet fra realkreditinstitutter og låntagere over på investorerne, hvilket gav anledning til en hel del kritik fra investorerne.

Det endelige lovforslag
Med det lovforslag, der nu er sendt i høring, er investorernes interesser i højere grad blevet tilgodeset.

Den væsentligste ændring i det endelige lovforslag i forhold til arbejdsgruppens oprindelige udkast er, at forlængelsen af løbetiden er begrænset til 12 måneder.

Løbetiden kan dog på ny forlænges med yderligere 12 måneder ad en eller flere gange, hvis der ved den nye refinansiering efter forlængelsen ikke er aftagere til alle de nødvendige obligationer (auktionen fejler).

Ved yderligere forlængelse af løbetiden finder den pålydende rente, som er fastsat i forbindelse med første omdannelse, fortsat anvendelse.

For obligationer udstedt med en løbetid på over 18 måneder (for eksempel F3-, F5- og F10-lån) effektueres den lovpligtige løbetidsforlængelse, hvis den effektive rente stiger mere end fem procentpoint inden for det seneste år, inden refinansieringen skal finder sted, eller hvis auktionen fejler.

Praktiske udfordringer
De nye regler medfører en række praktiske udfordringer. Det gælder for eksempel spørgsmålene om, hvordan renten fastsættes ved omdannelse, hvornår en auktion kan siges at have fejlet, og fra hvilken dato obligationerne forlænges eller omdannes. For at imødekomme de praktiske udfordringer indeholder forslaget en hjemmelsbestemmelse, som bemyndiger Erhvervs- og Vækstministeren til at fastsætte nærmere regler herom.

Ifølge lovforslaget finder forlængelsen af løbetiden tilsvarende anvendelse under rekonstruktions- eller konkursbehandlingen af et realkreditinstitut. I dette tilfælde omdannes de forlængede obligationer til fastforrentede konverterbare obligationer, der amortiseres svarende til amortiseringen af de bagvedliggende lån. Denne løbetidsforlængelse er således ikke begrænset til 12 måneder.

I forhold til realkreditinstitutternes lån optaget som ekstra sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede realkreditobligationer, er der stillet forslag om en ny bestemmelse (§ 15 a). Den nye bestemmelse betyder, at løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i henhold til § 15 forlænges tilsvarende, så løbetiden matcher de pågældende forlængede eller omdannede særligt dækkede obligationer.

Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelsen skal lovændringen træde i kraft den 1. januar 2014 for lån, hvor de bagvedliggende obligationer er udstedt med en løbetid på under 18 måneder. For obligationer med en løbetid på mere end 18 måneder skal loven gælde fra den 1. januar 2015.

Læs lovforslaget om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer på evm.dk.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik