• Faglig nyhed
 • 07. februar 2013

Hvornår kan der ske boudlæg?

Hvis den økonomiske grænse for boudlæg overskrides, kan boudlæg under ganske særlige omstændigheder alligevel finde sted. I praksis udvises der dog stor tilbageholdenhed med at tillade boudlæg, hvis grænseværdien er overskredet.

Ifølge paragraf 18, stk. 1 i dødsboskifteloven kan et bo udlægges uden behandling, hvis aktiverne i boet fratrukket ”rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde” ikke overstiger 40.000 kr. Dette beløb reguleres årligt.
Boudlæg kan ske til én eller flere, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte eller til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen. Boudlæg kan også ske til en kommune, til statskassen eller til en institution, som afdøde havde tilknytning til.

Hvis den økonomiske grænse for boudlæg overskrides, kan boudlæg under ganske særlige omstændigheder alligevel finde sted, jf. paragraf 18, stk. 2. Af noterne til bestemmelse fremgår det, at der ved ganske særlige omstændigheder tænkes på en situation, hvor omkostningerne ved en egentlig bobehandling af boet vil betyde, at boets overskud forsvinder. Det kan være tilfældet, hvis der er en del kreditorer.

I en aktuel sag efterlod afdøde sig tre arvinger, hvoraf der ikke var kontakt til den ene. Udover begravelseshjælpen på 1.050 kr. var der alene et bankindestående på 72.874 kr. Når begravelsesomkostningerne på 25.806 kr. var trukket fra, var der 48.118 kr. tilbage netto i boet. Værdigrænsen på 40.000 kr. (2012) for boudlæg var overskredet med 8.118 kr. Der var anmeldt krav i boet for 19.741 kr.

Skifteretten fandt, at der var ganske særlige omstændigheder, således at boudlæg kunne ske til hende, der anmodede om det. Hendes relation bestod i, at hendes afdøde mor havde været gift med afdøde.
Én af arvingerne til afdøde klagede til landsretten over skifterettens afgørelse om boudlæg. Landsretten fandt ikke, at der var sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde et boudlæg, idet afdøde havde tre legale arvinger, at boets formue bestod alene i et bankindestående, og at der kun var to kreditorer, der havde anmeldt krav. Sagen blev derfor henvist til fornyet behandling ved skifteretten. 

I ovenstående sag var der kun få kreditorer og et bankindestående. Bobehandlingen ville derfor med en vis sandsynlighed ikke være kompliceret, således at overskuddet i boet ville blive brugt på selve behandlingen af boet. Landsretten fandt ikke, at det var af særlig betydning, at der skulle bruges tid på at finde den ene af de tre legale arvinger. Afgørelsen er dermed i tråd med, at der i praksis udvises stor tilbageholdenhed med at tillade boudlæg, hvis værdigrænsen er overskredet. Hvis der havde været flere kreditorer, kunne afgørelsen være faldet anderledes ud.

(Vestre Landsrets kendelse af 12. oktober 2012 i kære, 13. afd. nr. B-2139-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik