• Faglig nyhed
 • 12. januar 2012

Ægtefælle tilkendt rimelighedskompensation i principiel dom

På grund af en stor forskel på ægtefællerne pensionsordninger fik hustruen tilkendt en rimelighedskompensation på 200.000 kr.

Ægtefællerne havde været gift i 28 år. Hustruen havde arbejdet deltid det meste af ægteskabet af hensyn til familien. Da børnene var blevet ældre, havde manden foreslået hende, at hun gik op i tid, men dette ønskede hun ikke. Hustruen havde derfor været ansat på deltid i en lang årrække. Først syv år inden skilsmissen påbegyndte hun indbetaling til en pensionsordning som en del af sin ansættelse. Hustruen havde ved skilsmissen foretaget pensionsindbetalinger med en samlet værdi af 156.002 kr. Manden havde en tjenestemandspension, der omregnet til fri kapital med pensionsudbetaling fra det 65. år med en rentetilskrivning på 3 % og efter fradrag af indkomstskat på 37,5 % ville have en værdi på 1.247.292 kr. Derudover havde han en supplerende pensionsordning til en værdi af 186.545 kr.

Byretten kom frem til, at hustruen ikke var berettiget til at modtage en kompensation. Hustruen ankede dommen til landsretten.

Landsretten fandt, at hustruens pensionsopsparing var mindre, end hvad der svarer til en rime­lig pensionsordning for hende, jf. retsvirkningslovens § 16 d, stk. 1, nr. 1. Landsretten mente dog ikke, at hensynet til familien kunne anses for at have været årsag til den manglende pen­sions­indbetaling. Kvinden var derfor ikke beretti­get til fællesskabskompensation efter rets­virkningslovens § 16 d. Derimod fandt landsretten at på grund af den betydelige forskel i værdierne af parternes pensionsret­tighe­der, til ægteskabets varighed, parternes alder og til det oplyste om ægtefællernes formueforhold, at kvinden skulle have en rimeligheds­kom­pensation.

Kompensationen blev skønsmæssigt fastsat til 200.000 kr. Der var ved udmålingen lagt vægt på de nævnte forhold, samt at kvinden i forbindelse med ægtefælleskiftet havde modtaget 399.781 kr. i boslod, og at mandens kapitalpension havde en kapitalpension, der var indgået i delingen af fællesboet.

Dommen er den første dom i en ankesag vedrørende tilkendelse af fællesskabskom­pensation og rimelighedskompensation i forbindelse med en skilsmisse. Man kan ifølge retsvirkningsloven kun få en fællesskabskompensation, hvis den ene ægtefælles pensionsopsparing er mindre, end hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, og dette skyldes hensyn til familien eller den anden ægtefælle. Hustruen i ovenstående sag havde ikke selv sørget for at spare pension op, idet hun først i de sidste syv år af ægteskabet havde indbetalt til sin pensionsordning. Derimod fik hustruen en rimelighedskompensation på grund af den store forskel mellem ægtefællernes opsparinger. Det er en betingelse for at tilkende en rimelighedspension, at ægtefællerne har været gift i 15 år eller mere. Af bemærkningerne til loven fremgår det endvidere, at en ægtefælle ikke bør få en kompensation, hvis den pågældende ægtefælle ved deling af fællesboet får en betydelig boslod fra den anden ægtefælle.

 

(Østre Landsrets dom af 22. december 2011 i anke 17. afd. nr. B-352-11, Retsvirkningslovens §§ 16 b, 16 d og 16 e)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik