• Faglig nyhed
 • 19. december 2012

Styrket tilsyn med finansielle virksomheder

Ny lov strammer kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag og giver Finanstilsynet mulighed for at undlade at trække tilladelsen til pengeinstitutter i finansielle problemer, hvis instituttet kan genoprettes.

Den 19. december 2012 blev Erhvervs- og Vækstministerens lovforslag om ændring af blandt andet Lov om finansiel virksomhed vedtaget. Loven udgør en samlet reformpakke, der skal styrke tilsynet med finansielle virksomheder, sikre en effektiv håndhævelse og øge fokus på systemiske finansielle risici.

Af særlig betydning for pengeinstitutter er: 

 • Ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav, herunder Finanstilsynets mulighed for at fastsætte risikotillæg med dispositionsbegrænsende virkning
 • Indførelse af ny metode for opgørelse af solvensbehovet (8+ metoden)

Loven indfører en ny metode for beregning af solvensbehovet – den såkaldte 8+ metode – hvor solvensbehovet beregnes som 8 pct. af de risikovægtede poster med tillæg på de områder, hvor det enkelte institut har særlige risici. Ændringen sker ved en ændring af vejledningen om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov, der blev sendt i høring den 27. november 2012.

Tillægget over 8 pct. i det individuelle solvensbehov vil som udgangspunkt skulle opfyldes ved ren kernekapital, dvs. aktiekapital eller garantkapital, hvilket sammen med de kommende regler i henhold til CRD IV yderligere vil stramme kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag i form af egentlig kernekapital (aktie-, andels- eller garantkapital).

Finanstilsynet vil fremover alene anvende 8+ metoden ved vurdering af et instituts solvensbehov. De enkelte institutter har fortsat metodefrihed, så længe resultatet giver et retvisende billede af solvensbehovet. Men en overgang til 8+ metoden vil for nogle institutter medføre en stramning af kravene til institutternes solvensbehov i forhold til de gældende regler.

Fremover bliver der sondret mellem det ”hårde” krav (8 pct.) og et ”blødt” krav (individuelle solvensbehov over 8 pct.). En overskridelse af det ”hårde krav” medfører, at Finanstilsynet inddrager instituttets tilladelse, mens overskridelse af det ”bløde” krav derudover vil resultere i et krav om iværksættelse af foranstaltninger over for instituttet, såsom krav om at iværksætte af genopretningsplaner (eksempelvis salg af filialer eller fusion mv.), der giver instituttet mulighed for at finde løsninger uden involvering af Finansiel Stabilitet A/S.

Andre væsentlige elementer i loven vedrører:

 • Etablering af tilsyn med referencerenter (eksempelvis CIBOR)
 • Offentliggørelse af tilsynsreaktioner, herunder påbud eller påtaler samt udfaldet af sager overgivet til politimæssig efterforskning (bøde og administrative bødeforlæg)
 • Sammenlægning af det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet til Det Finansielle Råd
 • Etablering af Det Systemiske Risikoråd, der skal identificere og overvåge systemiske risici på det finansielle område

Ændringerne vedrørende ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav forventes at træde i kraft allerede den 20. december 2012. Ændringerne vedrørende 8+ metoden forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Finanstilsynet vil dog i en overgangsperiode frem til 1. april 2013 anvende både den nye vejlednings 8+ metode og den hidtidige vejlednings ”sandsynlighedsmetode” og fastsætte solvensbehovet i overensstemmelse med det laveste resultat.

Kilder:
Lovforslag 87 som fremsat
Høring af vejledning om tilstrækkelig basiskapital 

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik