• Faglig nyhed
 • 10. juni 2011

Opsigelse sendt pr e-mail kort før en måneds udløb var ikke fremkommet rettidigt. Arbejdsgiveren blev pålagt at betale en ekstra månedsløn

En ny dom fra Retten i Odense fastslår, at en opsigelse, der umiddelbart før en måneds udløb blev sendt pr. e-mail til en medarbejder, ikke var fremkommet rettidigt, idet parterne i det daglige normalt ikke kommunikerede via e-mail.

En kvindelig medarbejder, der havde varige begrænsninger i sin arbejdsevne, blev i august 2008 ansat i et fleksjob som bogholderiassistent hos et tolkebureau efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tolkebureauet udstedte ikke et ansættelsesbevis til medarbejderen, ligesom tolkebureauet ikke gav medarbejderen de overenskomstmæssige rettigheder, som medarbejderen i medfør af den på området gældende overenskomst, var berettiget til, jf. § 72 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Den for ansættelsesforholdet sammenlignelige overenskomst var Landsoverenskomsten for Kontor og Lager mellem på den ene side HK/Privat og HK/Handel og på den anden side Dansk Erhverv, Arbejdsgiver.

Medarbejderen blev i juli måned 2009 akut indlagt med en diskusprolaps i nakken og blev som følge heraf sygemeldt. Parterne var løbende i sygeperioden i kontakt med hinanden, og det blev ultimo august 2009 aftalt, at medarbejderen primo september 2009 skulle vende tilbage til arbejdet nogle timer om ugen.

Den 31. august 2009 opsagde tolkebureauet imidlertid medarbejderen med tre måneders varsel til fratræden den 30. november 2009 begrundet i tolkebureauets vanskelige økonomiske situation. Opsigelsen blev sendt til medarbejderen pr. brev, der var dateret den 30. august 2009, men brevet var først poststemplet den 31. august 2009. Medarbejderen oplyste, at hun modtog brevet i sin postkasse den 1. september 2009.

Endvidere sendte tolkebureauet opsigelsen pr. e-mail til medarbejderen den 31. august 2009, kl. 19:25, men ifølge medarbejderen blev hun først opmærksom på e-mailen den 1. september 2009.

HK rejste på baggrund af opsigelsen krav om erstatning for løn i december måned 2009 på vegne af medarbejderen. Endvidere rejste HK på vegne af medarbejderen et krav om godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, efterbetaling af arbejdsgiver pensionsbidrag, manglende feriegodtgørelse samt efterbetaling af fritvalgsbidrag og kompensation for ikke-afholdte feriefridage.

Opsigelsen var ikke kommet frem rettidigt

Retten i Odense fandt det ikke godtgjort, at opsigelsen, der var sendt pr. brev, var kommet frem rettidigt den 31. august 2009, idet brevet tidligst kunne være kommet frem med posten den 1. september 2009.

På baggrund af parternes forklaring om, at de i det daglige arbejde normalt ikke kommunikerede med hinanden pr. e-mail, og på baggrund af medarbejderens forklaring om, at hun først så opsigelsen, der var sendt efter normal arbejdstids ophør den 31. august 2009, i sin indbakke den 1. september 2011, fandt Retten i Odense, at tolkebureauet ikke med rimelighed kunne forvente, at opsigelsen kom til medarbejderens kundskab den 31. august 2009. Meddelelsen om opsigelse var derfor først kommet frem den 1. september 2009, hvorfor medarbejderen havde krav på erstatning for løn i december måned 2009.

Arbejdsgiveren blev udover erstatning for løn i december måned 2009 også dømt til at betale godtgørelse for manglende ansættelsesbevis med 10.000 kr., godtgørelse for usaglig afskedigelse med én måneds løn samt manglende feriegodtgørelse. Arbejdsgiver blev med henvisning til den gældende overenskomst endvidere dømt til at efterbetale pensionsbidrag, fritvalgsbidrag og kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Bech-Bruuns kommentarer

En opsigelse indeholder et påbud til modtageren om at fratræde med virkning fra udløbet af det givne opsigelsesvarsel.

Hvis afsenderen ikke med rimelighed kan forvente, at opsigelsen under normale omstændigheder vil komme til modtagerens kundskab inden månedens udløb, er opsigelsen ikke afgivet rettidigt.

Hvis du har spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Morten Ulrich (E mu@bechbruun.com T. 72 27 34 68) eller din sædvanlige kontakt hos Bech-Bruun.

Kilde: Retten i Odenses dom af 9. marts 2011 i sag nr. BS 11-1065/2010

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik