• Faglig nyhed
 • 10. juni 2011

Medarbejder genansat efter usaglig afskedigelse

En ny tilkendegivelse fra Afskedigelsesnævnet fastslår, at der som udgangspunkt skal ske genansættelse af en usaglig opsagt medarbejder, såfremt medarbejderen nedlægger påstand herom.

Medarbejderen blev ansat i maj 1978. Den 6. september 2010 blev medarbejderen afskediget på grund af driftsmæssige årsager. Afskedigelsen var et led i en masseafskedigelse, hvor virksomheden afskedigede 32 ud af 171 medarbejdere. 

Medarbejderens forbund, Fagligt Fælles Forbund ("3F"), indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet med påstand om underkendelse af afskedigelsen, subsidiært godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Virksomheden nedlagde påstand om frifindelse.

Sagen for Afskedigelsesnævnet angik to spørgsmål; 

 1. var afskedigelsen af medarbejderen sagligt begrundet, og
 2. var medarbejderen afskåret fra at anfægte afskedigelsen på grund af en kollektiv "aftale om fratrædelsesordning" indgået den 7. september 2010 mellem virksomheden og fire forskellige faglige organisationer, herunder 3F.

Det fremgik af fratrædelsesaftalen, at de afskedigede medarbejdere havde ret til forskellige goder, herunder fire ugers efteruddannelse samt en fratrædelsesgodtgørelse på 26.000 kr., idet udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen dog skete "til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne".

Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse

Opmanden lagde indledningsvis til grund, at det var ubestridt, at der på afskedigelsestidspunktet forelå arbejdsmangel, der kunne begrunde afskedigelse af 32 medarbejdere, idet virksomheden af driftsmæssige grunde var nødsaget til at foretage betydelige nedskæringer.

Opmanden fastslog desuden, at det tilkommer virksomheden ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af medarbejderne, der skal afskediges, idet afskedigelse af medarbejdere med mindst 25 års anciennitet dog alene må finde sted, såfremt afgørende hensyn har gjort afskedigelse af en medarbejder med så høj anciennitet påkrævet.

Vedrørende afskedigelsens saglighed fandt opmanden, at virksomheden ved afskedigelse af medarbejderen (og de øvrige medarbejdere) havde lagt vægt på saglige kriterier, såsom faglige kvalifikationer, fleksibilitet og produktivitet, og at medarbejderens alder og anciennitet ikke var indgået i vurderingen. Opmanden fandt dog, at virksomheden ikke havde godtgjort, at det var nødvendigt at afskedige medarbejderen frem for en medarbejder med væsentlig lavere anciennitet. Afskedigelsen var således ikke sagligt begrundet.

Vedrørende fratrædelsesaftalen fandt opmanden, at fratrædelsesaftalen uanset formuleringen "til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne" ikke kunne afskære medarbejderen fra at gøre gældende, at afskedigelsen var usaglig.

Da der ikke under sagen var oplyst forhold, der kunne begrunde, at samarbejdet mellem medarbejderen og virksomheden kunne antages at have lidt væsentlig skade, tog opmanden således medarbejderens påstand om underkendelse af afskedigelsen til følge.

Bech-Bruuns kommentarer

Med denne tilkendegivelse fastslår opmanden, at der skal ske genansættelse, såfremt medarbejderen nedlægger påstand herom, medmindre samarbejdet mellem virksomheden og arbejdstageren har lidt væsentlig eller må antages at lide væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet.

Opmandens bemærkning om, at afgørende hensyn skal have gjort afskedigelse af en medarbejder med mindst 25 års anciennitet påkrævet, er i øvrigt i overensstemmelse med Afskedigelsesnævnets praksis. Inden for DA og LO's område har virksomheder således en pligt til så vidt muligt at undlade at afskedige medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget hos virksomheden i den overvejende del af deres aktive arbejdsliv. Det er traditionelt vanskeligt at løfte denne bevisbyrde.

Hvis du har spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Kia Dollerschell (E kdo@bechbruun.com T. 72 27 34 49), advokat Jette H. Ronøe (E jhr@bechbruun.com T. 72 27 35 70) eller din sædvanlige kontakt hos Bech-Bruun.

(Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 12. april 2011 i sag nr. 2010.1021)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik