• Artikel

Byudvikling af havnearealer - fokus på infrastruktur

Af partner i Bech-Bruun, Hanne Mølbeck og advokat Louise Heilberg.

Bragt i Teknik og Miljø tirsdag den 20. marts.

Havne og kommuner har ofte en fælles interesse i at udvikle havnearealer til attraktive bolig-og erhvervsområder, men af og til oplever vi, at begge parter glemmer at overveje, hvorledes infrastrukturen håndteres mest hensigtsmæssigt. Her gennemgås enkelte emner, der kan være kostbare at glemme. 

Inden havnen sælger et areal med henblik på byudvikling, bør havnen skabe sig et overblik over de eventuelle ledninger tilhørende havnen, der ligger i arealet.

Ledninger bør sikres, hvilket sker ved at tinglyse en servitut, hvoraf det fremgår, hvor ledningerne er beliggende, og hvilke vilkår der gælder herfor. Det er fx oplagt at skrive, hvem der skal betale, hvis det er nødvendigt at flytte ledningerne som følge af en ændret anvendelse af arealet.

Hvis det er havnen, der sikrer sine ledninger, vil havnen ofte skrive, at det såkaldte gæsteprincip er fraveget, at ledningen har en " ubetinget tilstedeværelsesret", og at det ikke er havnen, der skal betale, hvis det er nødvendigt at flytte ledningen senere hen. Glemmer havnen at sikre sine ledninger ved salget af arealet, forvandles ledningerne til gæster, og det er havnen, der skal betale for en senere flytning. Og det kan blive dyrt.

Fordelingen mellem offentlige og private fællesveje
Det kan også være hensigtsmæssigt at overveje fordelingen mellem offentlige og private veje.

Selvom det er kommunen, der forestår drift og vedligeholdelse af de offentlige veje, kan grundejere foretrække at bo ved en privat fællesvej. Det skyldes bl. a., at det i givet fald som altovervejende hovedregel er grundejerne, der kan fastsætte parkeringsrestriktioner og eventuelt opkræve parkeringsafgifter.

Noget tyder i øvrigt på, at der er en lovændring på vej, der vil øge grundejernes bestemmelsesret for så vidt angår de private fællesveje bl. a. i relation til parkeringsafgifter.

Hvis du arbejder med byudvikling og parkering, anbefaler vi, at du følger med i lovgivningsprocessen i den kommende tid.

Afgrænsningen af vejarealet - Parkering
Uanset om man har offentlige eller private fællesveje i sit byudviklingsområde, er det værd at overveje udstrækningen af vejarealet og - hvis det er muligt - indrette sig, så parkeringspladserne i videst mulig udstrækning ligger på areal, der ikke har status som vej.

Ligger parkeringspladserne ikke på vejareal, kan pladserne drives på privatretligt grundlag, om end der gælder visse regler for skiltning m. v. Ligger parkeringspladserne derimod på vejareal, er der mange regler, der skal overholdes, og man mister fleksibilitet og muligheden for at tilvejebringe værdiskabende løsninger til gavn for beboerne m. fl.


Færdselsrettigheder

Man kan jo altid færdes frit på egen jord. Hvis havnen stadig har havnedrift efter salg af arealet, kan det være nødvendigt at sikre, at der er områder, der er afspærret for uvedkommende - enten fast eller i bestemte perioder. Hvis arealet bliver omdannet til fodgængerområde kan det også være nødvendigt at aftale en ret for havnen til at køre på arealet.

Så husk at sikre havnens færdselsrettigheder og husk at tinglyse dem.

Anløbs- og bolværksdeklarationer
Hvis havnen sælger et areal, der ligger helt ud til havnen, vil arealet oftest blive overdraget inkl. bolværk for at begrænse havnens fremtidige drift-og vedligeholdelse.

Men havnen bør tinglyse en anløbs-og bolværksdeklaration, så havnen bl. a. sikrer, at havnen fremadrettet kan disponere over bolværket til anløb og der er fastsat minimumskrav til drift og vedligeholdelse, der i høj grad er i havnens interesse.

Offentlig vej langs havnekajen
Ligger den offentlige vej langs havnekajen og måske ovenpå bolværket, kan vejen afgrænses, så vejmyndigheden alene vedligeholder " vejanlægget", men havnen eller grundejerne vedligeholder arealet nedenunder inkl. bolværket.

Det følger af vejlovens § 61, stk. 1. Her kan man, når særlige grunde er til stede, lave et lagdelt ejerskab, hvor vejmyndigheden ejer toppen, og en anden ejer den nederste del. Reglen er typisk set ved diger og broer.

Udnyttelse af havnearealerne er godt, man skal bare huske at tænke processen grundigt igennem og der kan være penge at spare, hvis man vælger fornuftige løsninger.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik