• Artikel

Udenlandske pensionskasser får bedre vilkår, men ikke fuld ligebehandling

Artiklen er bragt i Jyllands-Posten 8. maj 2018 

Ejendomme og skat: Udenlandske pensionskasser får nu bedre vilkår for ejendomsinvesteringer i Danmark. De sikres dog ikke fuld ligebehandling med danske pensionskasser.  

Ejendomsmarkedet er igennem de seneste år blevet mere globalt, og stadig flere ejendomme i Danmark ejes af udenlandske investorer eller af danske ejendomsselskaber, som er ejet af udenlandske kapitalfonde, pensionskasser, ejendomsselskaber eller private investorer med udenlandsk baggrund.

Skatteministeren har nu fremsat et lovforslag, som kan gøre det mere attraktivt for udenlandske pensionskasser at investere i danske ejendomme. Lovforslaget har til formål at ligestille pensionskasser i andre EU- og EØS-lande med danske pensionskasser ved investering i danske ejendomme.

Danske pensionskasser er generelt fritaget for betaling af selskabsskat, men betaler i stedet en skat til staten på 15,3 pct. af deres løbende formueafkast, herunder afkast i form af overskud ved drift af fast ejendom og fortjenester på fast ejendom. Fortjenester og tab på fast ejendom opgøres i den forbindelse efter et lagerprincip. Pensionskasser med fast ejendom bliver derfor hvert år beskattet af gevinst eller tab på ejendommene svarende til forskellen mellem ejendommenes værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse.

Hvis en dansk pensionskasse investerer i fast ejendom via et helejet aktie- eller anpartsselskab, gælder der en særlig transparensregel, som sikrer, at pensionskassen under visse betingelser kan blive beskattet, som om den selv ejede ejendommen. På den måde bliver en pensionskasses indirekte ejendomsinvesteringer også beskattet med 15,3 pct. og ikke med den almindelige selskabsskat på 22 pct.

For udenlandske pensionskasser gælder der imidlertid andre regler. Udenlandske selskaber og pensionskasser, som ejer fast ejendom i Danmark, og som ikke har fast driftssted her i landet, beskattes således med 22 pct. af indtægter og fortjenester fra ejendommene. De gældende regler indebærer dermed, at udenlandske pensionskasser generelt beskattes hårdere end danske pensionskasser ved investering i fast ejendom i Danmark.

EU-Kommissionen gjorde i 2016 opmærksom på, at dette ikke er foreneligt med EU-rettens regler om kapitalens frie bevægelighed. Det nye lovforslag skal derfor nu bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-retten og sikre, at beskatningen bliver ens for danske og udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom i Danmark. Efter lovforslaget skal pensionsinstitutter hjemmehørende i andre EU- eller EØS-lande derfor fremover beskattes af ejendomsinvesteringer i Danmark med 15,3 pct., samtidig med at fortjenester og tab på fast ejendom undergives lagerbeskatning.

Den foreslåede lovændring vil ikke omfatte pensionsinstitutter uden for EU og EØS. Lovforslaget er desuden begrænset til pensionskassers direkte investeringer i fast ejendom. Den særlige transparensregel, som sikrer en lempelig beskatning af danske pensionskasser med ejendomsinvesteringer via helejede datterselskaber, vil således fortsat være reserveret til pensionskasser, der er hjemmehørende i Danmark, eller som har et fast driftssted her i landet. Denne forskelsbehandling er formentlig i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed.

Det er foreslået, at lovændringen skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere. Da de hidtidige danske regler har været i strid med EU-retten, kan de nye regler imidlertid også anvendes for tidligere indkomstår, dog ikke længere tilbage end indkomståret 2013. Udenlandske pensionsinstitutter, der ønsker en ændret beskatning i tidligere indkomstår, skal efter lovforslaget give Skat meddelelse herom senest den 1. august 2019.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik