• Artikel

Omfattende reform af vilkår i nye AB-aftaler

Af Tina Braad, partner i Bech-Bruun.

Bragt i Børsen den 28. februar 2018.

Efter høringskonferencen om revision af AB-aftalerne 21. februar tegner der sig et billede af en harmonisering af struktur og systematik af aftalerne. Dét skal sikre større sammenhæng mellem de forskellige parter i byggeriet.
 

Ved høringskonferencen om revision af AB og ABR fik AB-udvalget mulighed for at præsentere enkelte af tankerne bag udkastene til AB 18 og ABR 18.

Udvalgets arbejde har resulteret i to udkast til nye AB-aftaler, der bl.a. fastsætter retningslinjer for regulering af entreprenørprojektering. Udkastet stiller desuden skarpt på planlægning og introducerer nye metoder til løsning af tvister.

Der er tale om en omfattende reform af de nugældende standardvilkår.

Rød tråd for alle parter
Strukturen og systematikken i den nye AB 18 er genkendelig, om end den er udvidet i omfang.

Det forholder sig anderledes med ABR 18, der er blevet harmoniseret strukturelt og systematisk med de øvrige AB-aftaler. Målet er at sikre en rød tråd mellem aftaleforholdene for samtlige af byggeriets parter.

For at afspejle den praktiske virkelighed har man også opgivet en skarp opdeling mellem udførelse og projektering. Derfor har en regulering af entreprenørprojektering nu også fundet sin plads i AB 18.

Det støt stigende antal tvister i forbindelse med byggerier er også forsøgt imødegået, både ved nye processer for planlægning af byggeriet og ved indførelse af et nyt tvisteløsningssystem, løsningstrappen.

Entreprenørprojektering
Siden starten af 1990'erne, hvor AB 92 blev udarbejdet og vedtaget, er detailprojekteringen af flere af de mere tekniske fag - herunder elevatorer, brandsikring og ventilation - i langt højere grad overgået til entreprenøren.

AB 92 er imidlertid tavs omkring reguleringen af entreprenørens projektering, hvilket har efterladt et vakuum, som parterne i praksis indtil nu har måttet udfylde.

Med indførelsen af AB 18 vil parterne få et redskab, der kan hjælpe med at definere processen omkring entreprenørprojektering, kravene til entreprenørens projektering og håndtering af mangler ved projekteringen.

AB 18 vil desuden blive suppleret med bl.a. to appendikser, som regulerer processen omkring projektudvikling og projektoptimering.

Planlægning for færre tvister
Som et tiltag for at begrænse antallet af tvister, indeholder såvel AB 18 som ABR 18 bestemmelser om planlægning.

Det er hensigten, at tvisterne bliver taget i opløbet, så de ikke forurener samarbejdet på byggepladsen. Både bygherre, rådgivere og entreprenører er derfor forpligtede til at deltage i en projektgennemgang, der har til formål at sikre parternes fælles forståelse af projektet, afdække risici, uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder.

Man er desuden forpligtet til i samarbejde at finde løsninger på de udfordringer, som projektet måtte give anledning til.

Hertil kommer en tættere og mere detaljeret regulering af budgetoverskridelser, tidsplaner og ændringshåndteringer samt ekstrakrav.

Løsningstrappen
De nye regler introducerer tiltag til udenretlig løsning af tvister, ligesom der er åbnet op for nye muligheder for løsning af tvister.

Parterne forpligtes til at søge en afklaring ved forhandling, inden der kan iværksættes voldgift, syn og skøn eller en af de nye muligheder for løsning af tvister.

I øvrigt indføres mediation, mægling og hurtig afgørelse som nye tvisteløsningsmuligheder.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik