• Artikel

Almene boliger i nye lokalplanområder

Af partner i Bech-Bruun, Tina Braad

Bragt på Børsen den 20. september 2017.

Kommunerne har ret til at stille krav om, at op til 25 pct. af boligmassen i nye lokalplanområder skal være almene boliger. Retten giver kommunerne et effektivt værktøj til sikring af en mere blandet bolig- og beboersammensætning, men hvilke muligheder rummer det for private grundejere og investorer?

Ændringen af planloven, der blev vedtaget i februar 2015, gjorde det muligt for kommunerne at stille krav om, at op til 25 pct. af boligmassen i nye lokalplanområder skal være almene boliger, uanset om området er kommunalt eller privat ejet.

Kommunerne kan dog alene stille krav om almene boliger i områder, der ikke aktuelt anvendes lovligt til boligformål, og som ikke er lokalplanlagt til boligformål.

Kravet kan eksempelvis stilles ved ny lokalplan for områder, der anvendes til erhvervsformål eller offentlige formål.

Erstatningsfri regulering 
Udgangspunktet for planlægning efter planloven er, at der er tale om erstatningsfri regulering. Det samme udgangspunkt gælder, hvis kommunen beslutter at stille krav om almene boliger i et nyt lokalplanområde.

Ejere og brugere af faste ejendomme i området får herved ikke ret til erstatning, hvis deres ejendom bliver omfattet af en lokalplan, der stiller krav om, at 25 pct. af boligmassen i området skal være almene boliger.

Imidlertid har en grundejer ret til at kræve, at kommunen skal overtage et areal, hvis grundejeren kan bevise, at arealet ikke længere vil kunne udnyttes på en økonomisk rimelig måde.

Dette kan være tilfældet, hvis der ikke er en almen boligforening, som er interesseret i at købe den del af ejendommen, som er reserveret til almenboliger.

Særligt i de store byer har kommunerne fokus på muligheden for at stille krav om almene boliger i nye lokalplanområder, hvorfor det må forventes, at markedet for almene boliger vil vokse her.

Særlig udtalt
Derfor kan private investorer have behov for eller interesse i at indgå samarbejder med almene boligorganisationer om projektudvikling af både almene projekter og blandede almene/private projekter.

Det er særlig udtalt, hvor de almene boliger skal opføres i tæt sammenhæng eller endog integreret med private boliger.

Den private investors og almene boligorganisations mulighed for i fællesskab at projektudvikle en konkret ejendom er imidlertid udfordret af, at den almene boligforening er forpligtet til at udbyde sin del af byggeriet efter udbudsreglerne.

Varetager forpligtelser
I praksis kan udfordringen med udbudsreglerne dog ofte løses ved, at den almene boligforening som et alternativ til et udbud af aftalen med den private investor delegerer bygherrerollen til den private investor.

Den private investor varetager herefter den almene boligforenings forpligtelser efter udbudsreglerne, almenboligloven og den øvrige lovgivning i forbindelse med opførelse af byggeriet.

Modellen, der kaldes "den delegerede bygherremodel", er vidt udbredt, men anvendelsesområdet for modellen har endnu ikke været vurderet i praksis fra Klagenævnet for Udbud eller domstolene.

Der er derfor også en risiko for, at modellen kan blive underkendt. Modellen bør dog ikke blive underkendt i de tilfælde, hvor det ikke giver mening, eller hvor det er uhensigtsmæssigt at udlægge et selvstændigt byggefelt til de almene boliger.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik