• Artikel

Nye regler om medarbejderaktier

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Peter Nordentoft.

Bragt i Jyllands-Posten den 22. januar 2018.

Et nyt lovforslag vil forbedre mulighederne for, at selskaber kan tildele medarbejderaktier og aktieoptioner til ansatte.

Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil udvide muligheden for, at selskaber kan indføre skattebegunstigede aktielønordninger for deres medarbejdere.

Når medarbejdere i et selskab modtager aktier, aktiekøberetter eller aktietegningsretter i selskabet, beskattes værdien heraf som udgangspunkt som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ret til aktierne mv. For køberetter og tegningsretter til aktier mv. gælder der dog særlige regler, som sikrer, at beskatningen som hovedregel udskydes, indtil køberetten eller tegningsretten udnyttes. I begge tilfælde sker beskatningen på samme måde som for anden løn, dvs. som personlig indkomst med en skattesats på op til ca. 56 pct.

Aktielønsordninger kan være attraktive for både arbejdsgivere og medarbejdere. En aktielønsordning kan således være en effektiv måde at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere på. Med en aktielønsordning eller anden incitamentsordning kan en virksomhed desuden give de medarbejdere, der deltager i ordningen, en belønning for at medvirke til, at virksomheden opnår de ønskede resultater. Modtagelse af aktier eller aktieoptioner som en del af lønnen kan dog give udfordringer for medarbejderne, hvis de skal betale skat allerede ved modtagelsen af aktierne mv. eller ved udnyttelse af optioner.

Med virkning fra den 1. juli 2016 blev der derfor (gen)indført en særregel om aktieløn, som både lemper og udskyder beskatningen af aktieløn. Efter denne regel skal medarbejdere, der modtager medarbejderaktier mv. først beskattes, når de afhænder de erhvervede aktier, og dermed realiserer en salgssum, som kan bruges til skattebetalingen. Beskatningen sker desuden som aktieindkomst, dvs. med op til 42 pct., og ikke som løn. Til gengæld har arbejdsgiverselskabet ikke fradrag for sin udgift som en lønudgift.

Anvendelse af den nye særregel forudsætter opfyldelse af en række betingelser. Det er bl.a. et krav, at værdien af aktierne mv. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Værdien af aktielønnen opgøres i den sammenhæng som forskellen mellem aktiernes handelsværdi og den pris, som medarbejderen skal betale for at erhverve aktierne. Årslønnen opgøres som den ansattes samlede årsløn inklusiv personalegoder og pensionsbidrag men før arbejdsmarkedsbidrag.

Efter det nye lovforslag forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fremover fra 10 pct. til 20 pct. af årslønnen, hvis mindst 80 pct. af selskabets ansatte får tilbudt at deltage i aktielønsordningen.

Begrænset gruppe medarbejdere
Den gruppe af medarbejdere, der kan deltage i ordningen, vil dog kunne begrænses efter almene kriterier f.eks. sådan, at det kun er medarbejdere med mindst ét års anciennitet eller medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer, der kan komme i betragtning. I så fald skal adgangen til at deltage i medarbejderaktieordningen stå åben for mindst 80 pct. af de ansatte, der falder inden for den pågældende medarbejdergruppe. Inden for denne ramme kan selskabet selv vælge, hvilke medarbejdere der skal have tilbud om at deltage i ordningen.

Selskaber mv., der ikke ønsker at indføre en generel medarbejderaktieordning, vil fortsat kunne tildele aktier eller optioner til udvalgte ansatte, men i så fald vil den hidtidige grænse på 10 pct. af lønnen fortsat være gældende. Overskrides grænsen, er det kun de aktier mv., der ligger inden for grænsen, der omfattes af den gunstige beskatning.

Hvis lovforslaget vedtages i den foreliggende form, vil de nye regler få virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der er indgået den 1. januar 2018 eller senere.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik