• Artikel

Ejendomme og skat: Skattefrihed ved ekspropriation

Af Peter Nordentoft, senioradvokat i Bech-Bruun (skat)

Bragt i Jyllands-Posten den 17. oktober 2017.

En kommunes pligtmæssige overtagelse af en landbrugsejendom, der er overført til byzone eller sommerhusområde, kan medføre beskatning af ejendommens ejer.

KLUMME: Når en landbrugsejendom helt eller delvis overføres fra landzone til enten byzone eller sommerhusområde, kan ejendommens ejer forlange, at kommunen overtager ejendommen. Selv om en sådan overtagelse skal ske efter de regler, der gælder for ekspropriation af fast ejendom, har Højesteret i en ny dom fastslået, at en sælger, der udnytter denne overtagelsespligt, ikke er fritaget for beskatning af sin fortjeneste.

Mens fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som hovedregel er skattepligtig, er ejendomsavance, der opnås ved ekspropriation, fritaget for skat. Skattefritagelsen for ekspropriation gælder også ved frivillige salg, når det står klart, at alternativet til en frivillig aftale vil være ekspropriation. Det er dog her en forudsætning for skattefriheden, at der er den fornødne hjemmel i lovgivningen til at gennemføre en ekspropriation, og at der også er en konkret forventning om, at ekspropriation faktisk vil blive gennemført, hvis ejendommen ikke sælges frivilligt.

Tvangsmæssigt indgreb
Kommuner kan bl. a. ekspropriere privat ejendom, når det er af væsentlig betydning for at virkeliggøre en lokalplan. I nogle tilfælde kan en ny lokalplan dog også medføre, at ejeren af en ejendom, der omfattes af lokalplanen, selv kan forlange, at kommunen overtager ejendommen. En sådan overtagelsespligt kan f. eks. gøres gældende, hvis en lokalplan helt eller delvist forbeholder en ejendom til et offentligt formål - såsom vejareal, park og til en institution - sådan at ejendommen ikke længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Efter praksis anses en pligtmæssig overtagelse af en ejendom efter denne bestemmelse med et tvangsmæssigt indgreb, sådan at der også er skattefrihed efter reglerne om ekspropriation.

En kommune kan også have overtagelsespligt, hvor en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, helt eller delvis overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde.

Ejeren kan her - inden fire år efter overførslen - forlange, at kommunen overtager ejendommen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler som gælder for ekspropriation.

Ifølge den nye dom fra Højesteret er et ejendomssalg imidlertid skattepligtigt i denne situation.

Sagen for Højesteret var anlagt af en landmand, som i en periode havde forhandlet med Vejle Kommune om kommunens overtagelse af en del af sin landbrugsejendom.

Kommunen havde i 2008 vedtaget en ny lokalplan for området, som betød, at området - mod landmandens protest - blev udlagt til erhvervsområde. Området blev samtidig overført fra landzone til byzone.

Skattepligtig fortjeneste
Kommunen havde efterfølgende tilbudt landmanden erstatning for ekspropriation. Kommunen meddelte dog senere landmanden, at kommunen ikke ville indgå en frivillig aftale om overtagelse af ejendommen.

Kommunen oplyste desuden landmanden om, at den ikke ville foretage sig yderligere i forhold til en ekspropriation.

Den nye lokalplan og overførslen af området til byzone betød, at grundværdien og dermed ejendomsskatterne steg betydeligt, sådan at driften af ejendommen ville give underskud. Da kommunen afviste at ændre lokalplanen, bad landmanden derfor kommunen om at overtage arealet. Landmanden gjorde i den forbindelse gældende, at han reelt var blevet tvunget til at sælge jorden, og at salget derfor var sket på ekspropriationslignende vilkår, således at fortjenesten var skattefri.

Højesteret afviste dog dette.

Ejendommen var ikke blevet eksproprieret, og det kunne heller ikke påregnes, at kommunen ville gennemtvinge en overdragelse ved ekspropriation, hvis der ikke blev indgået en frivillig aftale om salg.

Endelig fandt Højesteret, at det ved indførelsen af reglen om overtagelsestilbud for landbrugsejendomme, havde været forudsat, at der skulle ske beskatning af den samfundsskabte værdistigning, der fulgte af overførsel af landbrugsejendomme til byzone eller sommerhusområde.

Fortjenesten ved salget var derfor skattepligtig.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik