• Artikel

Ejendomme og skat: Bindende svar bliver mere bindende

Af Peter Nordentoft, senioradvokat i Bech-Bruun (Skat)

Bragt i Jyllands-Posten den 3. oktober 2017.

Et nyt lovforslag vil begrænse Skats muligheder for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af fast ejendom eller andre aktiver.

KLUMME: Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil fjerne Skats mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af ejendomme og andre aktiver i tilfælde, hvor forudsætningerne for svaret har været korrekte, men oplysninger om efterfølgende salg eller afkast viser, at Skats vurdering kan have været forkert. Med lovforslaget vil Skat i højere grad komme til at bære risikoen for egne vurderinger, og skatteyderne vil få større vished for, at bindende svar om værdiansættelse af aktiver faktisk er bindende.

Med et bindende svar fra Skat er det muligt for at få bekræftet de skattemæssige virkninger af en påtænkt eller allerede gennemført disposition. Der kan opnås bindende svar om både skatter og afgifter, og et bindende svar kan enten angå de skattemæssige virkninger for spørgeren selv eller for andre. Reglerne om bindende svar er med til at styrke retssikkerheden ved at øge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af en skatteyders dispositioner. Samtidig medfører brugen af bindende svar, at Skat kan flytte en del af sit fokus fra efterfølgende kontrol til forudgående vejledning af borgerne.


Bordet fanger for Skat
Et bindende svar er bindende for Skat. Har Skat afgivet et bindende svar om et spørgsmål, kan Skat således ikke træffe en anden beslutning i forbindelse med en efterfølgende ligning af den samme disposition.

Den bindende virkning er dog generelt begrænset til fem år, og der kan i konkrete svar fastsættes en kortere bindingsperiode.

Desuden gælder der den generelle begrænsning, at et svar ikke er bindende, hvis der sker ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder lovændringer. Når man anmoder om et bindende svar, skal spørgeren derfor sørge for at oplyse alle relevante forudsætninger.

Skat eller Skatterådet, som afgør mere principielle spørgsmål, kan desuden afvise at give et bindende svar, hvis det stillede spørgsmål ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller hvis andre hensyn taler afgørende imod et bindende svar.

Blandt de spørgsmål, der kan opnås sikkerhed om gennem et bindende svar, er spørgsmål om værdiansættelse af aktiver. Dette er særligt relevant ved salg af aktiver mellem interesseforbundne parter, herunder mellem familiemedlemmer eller koncernforbundne selskaber, hvor beskatningen skal basere sig på handelsværdier.

Tidligere stramninger ophæves
I 2015 vedtog Folketinget dog at begrænse den bindende virkning af svar om et aktivs værdi til højst seks måneder regnet fra spørgerens modtagelse af svaret. Desuden blev der indført den regel, at et bindende svar om værdien af et aktiv alligevel ikke er bindende, hvis det på baggrund af oplysninger om efterfølgende salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr.

fra værdien i det bindende svar.

Dermed er det blevet skatteyderne og ikke Skat, der bærer risikoen, hvis Skat på grund af efterfølgende forhold må anses for at have ramt væsentligt ved siden af i sin vurdering af et aktivs værdi.

Hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, vil den sidstnævnte regel, som endnu ikke er blevet brugt i praksis, dog blive ophævet igen, sådan at Skat atter må stå inde for bindende svar om værdiansættelse af aktiver, forudsat at svaret er baseret på de korrekte forudsætninger.

Bliver lovændringen vedtaget, vil den ifølge forslaget få virkning for bindende svar, der afgives den 1. januar 2018 eller senere.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik